Rapporter 2003/15

Dokumentasjon av metode og resultater

Utslipp til luft av partikler i Norge

I dette arbeidet er det samlet informasjon om utslipp til luft av partikler i Norge. Dataene er basert på utslipp rapportert direkte fra store bedrifter og forbrenningsanlegg til Statens forurensningstilsyn og på beregninger basert på aktivitetsdata og utslippsfaktorer.

Utslipp til luft av partikler er viktig for lokal luftkvalitet. Ved eksponering for partikler økes blant annet risikoen for hoste, bronkitt og bihulebetennelse. Det kan forverre sykdom hos folk med kroniske luftveislidelser og i verste fall framskynde dødsfall. Utslippene påvirker også klimaet og bidrar til transport av bl.a. miljøgifter over større avstander. Klimaeffekten varierer med partikkelsammensetning, da noen partikler har en avkjølende effekt på jorda fordi de reflekterer sollys, mens andre bidrar tvert imot til oppvarming ved å absorbere sollyset.

Det norske utslippsregnskapet skiller nå mellom de tre partikkelfraksjonene TSP ("totale utslipp"), PM10 med diameter under 10 μm og PM2,5 med diameter under 2,5 μm. Tidligere omfattet det norske utslippsregnskapet kun utslipp av PM10 fra forbrenningskilder og PM2,5 og PM10 fra veistøv.

I dette arbeidet er utslippsfaktorene revidert basert på ny kunnskap, prosessutslipp fra industrien er blitt inkludert og utslipp fra andre utslippskilder er blitt vurdert (f.eks. slitasje av bildekk og bremseklosser).

De totale utslippene av de tre partikkelfraksjonene omtalt i dette arbeidet var 79,9 ktonn TSP, 64,4 ktonn PM10 og 54,4 ktonn PM2,5 i 2001. Avhengig av fraksjon er utslippene redusert med 7-10 prosent fra 1990 og 3-7 prosent fra 1995 til 2001. Utslippene er redusert som følge av mindre halmbrenning, installering av rensesystemer ved kommunale avfallsanlegg og i prosessindustrien, mer bruk av piggfrie dekk og strengere avgasskrav for bensin- og dieselkjøretøy.

Utslipp fra vedfyring er den største kilden til partikkelutslipp til luft. 52 prosent av alt utslipp av TSP kom fra vedfyring i 2001. For PM10 og PM2,5 sto vedfyring for henholdsvis 64 og 69 prosent av de totale utslippene. Utslipp fra mineralsk produksjon og veistøv er etter vedfyring de viktigste kildene til utslipp av TSP. For PM10 og PM2,5 er imidlertid utslipp fra metallproduksjon den viktigste kilden etter vedfyring. Avgassutslipp fra bensin- og dieselkjøretøyer sto for kun 3-4 prosent av de totale partikkelutslippene i 2001.

Det er viktig å merke seg forskjellen mellom utslipp til luft og lokal luftkvalitet eller konsentrasjoner. Tallene som presenteres i dette arbeidet er utslipp til luft, det vil her si den mengden partikler som kommer ut fra pipa, eksosrøret eller lignende. Dette må ikke forveksles med lokal luftkvalitet eller konsentrasjoner. Da tenker man på den mengden av stoffene som faktisk kan pustes inn. I konsentrasjonsberegninger blir det tatt hensyn til at utslipp fra vedfyring slippes ut høyere oppe enn for eksempel eksos fra bilene, slik at vedfyringsutslipp ofte fortynnes mer før vi kan puste det inn. Derfor er ofte ett tonn partikler fra vedfyring mindre viktig for konsentrasjonen ved bakkenivå enn ett tonn fra eksos, siden sistnevnte slippes ut i en høyde der mennesker oppholder seg. Været betyr svært mye for effekten av vedfyring på luftkvaliteten i et område.

Prosjektstøtte: Statens forurensningstilsyn.

Om publikasjonen

Tittel

Utslipp til luft av partikler i Norge. Dokumentasjon av metode og resultater

Ansvarlige

Anne Finstad, Gisle Haakonsen, Kristin Rypdal

Serie og -nummer

Rapporter 2003/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Forurensning og klima

ISBN (elektronisk)

82-537-6425-1

ISBN (trykt)

82-537-6424-3

ISSN

0806-2056

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt