Rapporter 2003/07

Dokumentasjon av metode og resultater

Utslipp til luft av kobber, krom og arsen i Norge

I dette arbeidet er det samlet informasjon om utslipp til luft av tungmetallene kobber, krom og arsen i Norge. Dataene er basert på utslipp rapportert direkte fra store bedrifter og beregninger basert på aktivitetsdata og utslippsfaktorer. Utslippsfaktorene er i hovedsak hentet fra internasjonal litteratur.

Tallene viser at det ble sluppet ut 19,6 tonn kobber til luft i 2001. Utslipp fra veitrafikk er helt klart den største kilden. Utslippene har blitt redusert med 10 prosent fra 1990 til 2001. De største reduksjonene har vært innenfor kjemisk og metallurgisk industri, som følge av omlegging av drift og installering av renseanlegg.

For krom ble utslippene i 2001 beregnet til 7 tonn. Over halvparten av utslippene skyldes utslipp fra ferrolegeringsindustrien. Utslippene er redusert med 45 prosent siden 1990, hovedsakelig som følge av nedleggelse av ferrokromproduksjon og installering av renseanlegg.

Arsenutslippene til luft ble beregnet til å være 2,2 tonn i 2001. Dette er en nedgang på 30 prosent siden 1990. Prosessutslippene fra karbidproduksjon er den viktigste kilden til utslipp av arsen i Norge i dag. Tidligere dominerte utslipp fra ferrolegeringsindustrien, men på grunn av redusert drift og stans ved et sinterverk ble utslippene sterkt redusert.

Prosjektstøtte: Arbeidet er finansiert av Statens forurensningstilsyn.

Om publikasjonen

Tittel

Utslipp til luft av kobber, krom og arsen i Norge. Dokumentasjon av metode og resultater

Ansvarlige

Anne Finstad, Kristin Rypdal

Serie og -nummer

Rapporter 2003/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Forurensning og klima

ISBN (elektronisk)

82-537-6357-3

ISBN (trykt)

82-537-6356-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt