Rapporter 2002/07

Dokumentasjon av metode og resultater

Utslipp til luft av dioksiner i Norge

I dette arbeidet er det samlet inn data på utslipp til luft av dioksiner i Norge. Data for store industribedrifter og forbrenningsanlegg er basert på bedriftenes egenrapportering til Statens forurensningstilsyn (SFT). For alle andre kilder er utslipp beregnet basert på utslippsfaktorer og aktivitetsdata. Utslippsfaktorene er i hovedsak hentet fra internasjonal litteratur.

Tallene viser at utslippene til luft av dioksiner er lavere i dag enn i 1990. Reduksjonen har særlig vært stor innenfor prosessindustrien. Dette skyldes noen få bedrifter som tidlig på 1990-tallet hadde store utslipp av dioksin. Disse er nå blitt nedlagt eller har fått installert renseanlegg som har redusert utslippene betraktelig. Også utslippene fra avfallsforbrenning og veitrafikk er redusert. De viktigste kildene til dioksinutslipp i dag er metallproduksjon, skipsfart, forbrenning av treavfall i industrien og vedfyring. Ukontrollert forbrenning slik som husbranner og halmbrenning er også viktig.

Dette arbeidet viser også at utslippene av dioksiner er høyere enn tidligere publisert, for 1999 ca. 40 gram i forhold til tidligere oppgitte tall på ca. 20 gram. Dette skyldes hovedsakelig at flere kilder har blitt inkludert i beregningene. Særlig er utslipp fra skipsfart en stor kilde som tidligere ikke er blitt inkludert.

Prosjektstøtte: Arbeidet er finansiert av Statens forurensningstilsyn.

Om publikasjonen

Tittel

Utslipp til luft av dioksiner i Norge. Dokumentasjon av metode og resultater

Ansvarlige

Anne Finstad, Gisle Haakonsen, Kristin Rypdal

Serie og -nummer

Rapporter 2002/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Forurensning og klima

ISBN (trykt)

82-537-5040-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

33

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt