Notater 2015/22

Dokumentasjon av beregningsmetoder, data og resultater

Utslipp fra veitrafikken i Norge

Statistisk sentralbyrå (SSB) endret i 2011 modell for beregning av norske utslipp til luft fra veitrafikk. Handbook of Emission Factors (HBEFA) og modellen beskrevet i denne benyttes nå for å beregne utslipp og utslippsfaktorer for Norge.

Statistisk sentralbyrå (SSB) endret i 2011 modell for beregning av norske utslipp til luft fra veitrafikk. Handbook of Emission Factors (HBEFA) og modellen beskrevet i denne benyttes nå for å beregne utslipp og utslippsfaktorer for Norge. Håndboken beskriver en internasjonal modell, og i denne modellen finnes oppdaterte faktorer for alle typer utslipp, som er basert på resultater fra europeiske forsknings¬prosjekter.

I modellen beregnes avgassutslipp fra kjøring med varm motor, med tillegg for effekter av kaldstarter. Det beregnes også fordampningsutslipp. Modellens utslippsfaktorer foreligger på et svært detaljert nivå. Inndataene til modellen må også fordeles på det samme nivået. Datakvaliteten er best for de siste årene i tidsserien, mens dataene for de tidligere årene i større grad er basert på tilbakeskrivninger og antagelser.

For å beregne utslippene er det behov for detaljert informasjon om kjøretøybestand, kjøremønster og kjørelengder. Informasjon om lastemengde, kjøring med tilhenger for tunge kjøretøyer og drivstofforbruk for personbiler benyttes også. I tillegg er det nødvendig med informasjon om meteorologiske forhold, parkerings- og turlengder for å beregne kaldstarts- og fordampningsutslipp.

De viktigste datakildene i den norske versjonen av modellen:

  • SSBs statistikker over registrerte kjøretøyer og kjørelengder. Statistikken over registrerte kjøretøyer inneholder all informasjon som er nødvendig for å fordele kjøretøybestanden på HBEFAs utslippsfaktorer, men er mest dekkende for de siste årene i tidsserien. Statistikken over kjørelengder går tilbake til 2005, og ved å koble statistikken mot kjøretøyregister¬statistikken fås informasjon om kjørelengder med en inndeling som passer modellen.
  • Data fra Norsk Vegdatabank og SSBs støyberegninger (Statistisk sentralbyrå 2013h) danner grunnlaget for fordeling av kjøring på veityper, fartsgrenser og tettsted/landevei. Trafikkflyt, altså andeler kjøring i kø, tett trafikk og fri flyt, er foreløpig basert på antagelser, mens sveitsiske stigningsandeler er benyttet.
  • Gjennomsnittstemperaturer og lufttrykk er beregnet med data fra Meteorologisk institutt
  • Turlengder og parkeringstid er beregnet på grunnlag av resultater fra Reisevaneundersøkelsen fra Transportøkonomisk institutt.
  • I tillegg til denne informasjonen har vi benyttet Lastebilundersøkelsen i Statistisk sentralbyrå til å beregne gjennomsnittlige lastemengder og kjøring med tilhenger for lastebiler og trekkvogner.
  • Det benyttes en kombinasjon av europeiske standardfaktorer og nasjonale målinger for drivstoffkvalitet. Gjennomsnittlig drivstofforbruk er for de senere årene basert på typegodkjenningsdata i kjøretøyregisteret.

Modellen gir muligheter for å beregne utslipp og utslippsfaktorer enten som gjennomsnitt for den norske kjøretøybestanden (eller deler av denne) eller for norske kjøreforhold. Faktorene kan også presenteres som basisfaktorer for én enkelt type kjøretøy eller én utvalgt trafikksituasjon.

Tidligere ble de beregnede utslippene korrigert i forhold til drivstofforbruk. Utslippsfaktorene i HBEFA er for de fleste komponenter knyttet til kjørelengder, og ikke drivstofforbruk. Utslippene, med unntak av CO2, SO2 og tungmetaller, blir ikke lenger justert for drivstofforbruk.

Metoden for å beregne utslipp av veistøv fra veislitasje er uendret i forhold til tidligere veimodell, og er utarbeidet av NILU. Beregningene av utslipp fra dekkslitasje har SSB stått for, og disse er også uendret. Disse emnene er ikke omtalt i denne rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Utslipp fra veitrafikken i Norge. Dokumentasjon av beregningsmetoder, data og resultater

Ansvarlige

Nina Holmengen, Nadiya Fedoryshyn

Serie og -nummer

Notater 2015/22

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Miljødirektoratet

Emner

Forurensning og klima, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9143-2

Antall sider

87

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt