Publikasjon

Rapporter 2011/35

Uncertainties in the Norwegian greenhouse gas emission inventory

Det norske klimagassregnskapet er en sammenstilling av utslippsestimater beregnet med utgangspunkt i utslippsfaktorer og aktivitetsdata og direkte utslippsmålinger. Alle disse data og parametre bidrar til den totale usikkerheten i regnskapet. Usikkerheten og sannsynlighetsfordelingen for de forskjellige parametrene har blitt anslått ut fra tilgjengelige data og ekspertestimater. Til slutt er nivået og trenden for usikkerheten i det nasjonale klimaregnskapet blitt estimert ved hjelp av en Monte Carlo simulering. Metodene brukt i analysen tilsvarer en IPCC tier 2 metode, som beskrevet i IPCC Good Practice Guidance (IPCC 2000). Analyser har blitt gjort hvor LULUCF (land use, land-use change and forestry) -sektoren både er blitt inkludert og ekskludert.

Usikkerhetsanalysen utført i 2011 er en oppdatering av usikkerhetsanalysene av klimagassregnskapet gjennomført i 2006 og 2000.

I løpet av prosjektet har vi vært i kontakt med sakkyndige fagpersoner, og samlet informasjon om usikkerhet fra dem. Det har vært fokus på de kildekategorier hvor det er foretatt endringer siden den siste usikkerhetsanalysen ble gjennomført i 2006. Dette inkluderer ny metodikk for flere kildekategorier (for eksempel for løsemidler og veitrafikk), samt reviderte usikkerhetsestimater. For anlegg inkludert i kvotehandelssystemet er ny informasjon fra de årlige ETS-rapportene om usikkerhet i aktivitetsdata og CO2-utslippsfaktor (og N2O-utslippsfaktor fra salpetersyreproduksjon) blitt brukt. Dette har forbedret kvaliteten på usikkerhetsestimatene fra energi- og produksjonssektoren.

Resultatene viser at usikkerheten i nivå på de totale klimagassutslippene for år 2009 er ±4 prosent. Når LULUCF-sektoren blir inkludert er den totale usikkerheten ±17 prosent. Usikkerhetsestimatet er lavere nå enn hva tidligere analyser har vist. Dette er delvis på grunn av at et betydelig arbeid er blitt gjort for å forbedre beregningsmetodikken. Det er også delvis usikkerhetsestimatene i seg selv som er blitt forbedret.

Resultatene viser også at økningen i de totale klimagassutslippene er 3 prosent mellom 1990 og 2009, med en trendusikkerhet på ±3 prosentpoeng. Med LULUCF-sektoren inkludert i beregningene har det vært en reduksjon i totale utslipp på -37 prosent, med en trendusikkerhet på ±7 prosentpoeng.

Les mer om publikasjonen