Vedfyring og utslipp til luft. Endelige landstall, 1.januar til 31.desember 2005

Størst vedforbruk i Oppland - minst i Oslo

Publisert:

Omfanget av vedfyring varierer stort mellom fylkene, fra under 100 kg per innbygger i Oslo til over 600 kg i Oppland og Nord-Trøndelag. I gjennomsnitt brant nordmenn 300 kg ved hver i 2005.

Hver tredje vedkubbe ble brent i nye, rentbrennende ovner, noe som har gitt 13 000 tonn mindre svevestøv enn om veden var blitt brent i gamle ovner. Nye ovner er også mer energieffektive enn gamle ovner. Utskifting av ovnene har ført til at husholdningene fikk tilført 0,8 TWh ekstra energi. Dette tilsvarer 22 prosent av den elektrisiteten som er planlagt produsert på Kårstø. I perioden fra januar til desember 2005 ble det brent i underkant av 1,4 millioner tonn ved i Norge.

Dette viser en ny analyse av en serie spørreundersøkelser som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statens forurensningstilsyn (SFT) og Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Vedforbruk fordelt på fylke og ildstedstype. 1000 tonn og kilo/innbygger. 2005

Størst vedforbruk i Oppland og Nord-Trøndelag

For første gang kan spørreundersøkelsene gi oss svar på hvordan vedfyringen og utslippene fra denne er lokalt, og det er store variasjoner mellom fylkene når det gjelder hvor mye ved vi bruker. Landsgjennomsnittet er 297 kg/innbygger. Forbruket er størst i Oppland og Nord-Trøndelag med over 600 kg/innbygger, og lavest i Oslo med under 100 kg/innbygger. Tidligere undersøkelser viser også at det fyres mindre i Oslo enn ellers i landet, og at fyring i peis er mer utbredt der enn i andre fylker. Når vi ser på gjennomsnittstall for fylkene, kan det se ut som om de store byene er med på å redusere vedforbruket per innbygger i noen fylker som for eksempel Hordaland og Sør-Trøndelag. Tidligere undersøkelser fra SSB har også vist at vedforbruket per husholdning er betydelig mindre i byene enn på landet, og at sammenhengen er tilnærmet lineær.

Vedforbruk fordelt på fylke og ildstedstyper. 1 000 tonn og kilo per innbygger. 2005

Oslo brenner mye i peis

I gjennomsnitt blir 4 prosent av veden brent i peis. Det er store forskjeller mellom fylkene. For Oslo er andelen av veden som fyres i peis over 20 prosent, mens den i Akershus er omtrent 6 prosent. I Finnmark, Sogn og Fjordane og Oppland blir under 1 prosent brent i peis. Når vi ser på den mengden som blir brent i lukket ovn ser vi at det er små forskjeller mellom fylkene. Av veden som fyres i lukket ovn er det Rogaland og Hordaland som har størst andel som brennes i rentbrennende ovn, over 40 prosent. Hedmark er det fylke hvor minst andel av veden som fyres i lukket ovn, brennes i rentbrennende ovn. Her blir 28 prosent av denne veden brent i rentbrennende ovn.

Andel av veden som brennes i rentbrennende ovn av totalen som fyres i ovn. 1000 tonn og andel. 2005

Om spørreundersøkelsen og utslippsberegningene

Resultatene bygger på svar på spørsmål om vedfyring i SSBs Reise- og ferieundersøkelse. Mer enn 6 500 personer har blitt intervjuet per telefon i 5 kvartalsvise undersøkelser fra og med august 2005 til og med august 2006.

 

På bakgrunn av spørreundersøkelsen er vedforbruket beregnet. Utslippene er beregnet ved å multiplisere vedforbruket med utslippsfaktorer for norske ildsteder. Vi har tidligere publisert tall for tolvmånedersperiodene juli 2004 til juni 2005 og oktober 2004 til september 2005 , samt gitt foreløpige tall for hele 2005 . Dagens publisering gir endelige tall for 2005.

Antall ovner per fylke 1 fordelt på ildstedstype. 2005
 
  Per fylke Peis Lukket ovn, gammel teknologi Lukket ovn, rentbrennende
 
I alt 1 217 200  117 000  705 000  395 200
østfold 70 100 6 300 42 400 21 400
Akershus  122 400 21 300 62 400 38 700
Oslo 90 900 28 200 42 600 20 100
Hedmark 59 700 2 900 39 000 17 800
Oppland 62 500 2 100 40 300 20 100
Buskerud 70 100 7 300 39 100 23 700
Vestfold 64 400 8 500 37 500 18 400
Telemark 46 400 2 200 28 900 15 300
Aust-Agder 31 200 3 400 17 800 10 000
Vest-Agder 47 100 3 300 27 800 16 000
Rogaland 96 500 8 400 55 400 32 700
Hordaland  113 600 9 600 63 300 40 700
Sogn og Fjordane 34 200 < 1000 19 900 13 900
Møre og Romsdal 62 500 3 100 38 900 20 500
Sør-Trøndelag 73 600 4 600 43 500 25 500
Nord-Trøndelag 40 500 < 1000 24 400 15 600
Nordland 70 700 2 200 43 100 25 400
Troms Romsa 36 800 2 500 21 900 12 400
Finnmark Finnmárku 24 000 < 1000 16 800 7 000
 
1   Tall basert på gjennomsnittet av fem undersøkelser.
Videreføring

Vi planlegger at denne undersøkelsen skal gå hvert kvartal. Tall over forbruk av ved fra denne undersøkelsen vil da erstatte tall over anskaffelse av ved fra Forbruksundersøkelsen ved beregning av Energiregnskapet og utslipp til luft. Ved publisering våren 2006 har vi tatt hensyn til ny kunnskap om andel ved brent i de ulike ovnstypene ved beregning av utslipp til luft. Når statistikken kommer i drift, vil det kunne publiseres tall for vedfyring på kommunenivå ett år tidligere enn i dag som følge av ferskere nasjonale tall. Når vi publiserer i 2007, vil vi kunne dra nytte av denne gevinsten ved å publisere kommunetall for 2005. Fra 2007 håper vi å kunne utvide undersøkelsen til også å omfatte vedforbruk i fritidsboliger.

Utslipp av partikler 1 (PM 10 ) fra husholdninger totalt, fordelt på ildstedstype og redusert utslipp som følge av nye rentbrennende ovner. 2005. Utslipp av partikler fra stasjonær forbrenning i husholdningene i 2003 2 , basert på Forbruksundersøkelsen. Tonn
 
  2005 2003 2
  Per fylke Peis Lukket ovn, gammel teknologi Lukket ovn, rentbrennende Redusert utslipp pga. nye rentbrennende ovner Stasjonær forbrenning i husholdningene
 
I alt 31 255  677 28 200 2 379 12 912 43 535
østfold 2 033 23 1 856  154  842 2 384
Akershus 2 050 83 1 805  161  880 3 365
Oslo  759  121  589 49  210  459
Hedmark 2 279 36 2 113  130  706 3 700
Oppland 2 701 15 2 503  183  996 4 263
Buskerud 1 617 37 1 457  123  669 3 254
Vestfold 1 695 97 1 514 83  455 2 013
Telemark 1 501 23 1 363  115  625 2 651
Aust-Agder  843 18  752 73  397 1 601
Vest-Agder 1 329 33 1 199 97  529 1 661
Rogaland 2 012 65 1 763  184 1 003 2 481
Hordaland 2 063 24 1 824  214 1 169 2 290
Sogn og Fjordane 1 105 2 1 006 97  530 1 315
Møre og Romsdal 1 733 25 1 573  135  738 2 909
Sør-Trøndelag 2 235 34 2 031  170  928 2 097
Nord-Trøndelag 1 789 12 1 638  139  759 2 781
Nordland 1 787 14 1 625  149  810 2 396
Troms Romsa 1 041 16  946 79  429 1 373
Finnmark Finnmárku  685 0  642 43  235  542
 
1   Ved beregning av partikkelutslipp trekker vi fra et fuktinnhold på 18 prosent.
2   Tall for 2003 inkluderer all anskaffelse av ved, dvs. også ved anskaffet til fritidsboliger, mens tall fra 2005 er vedforbruk i husholdningene.

Mer ved i nye ovner

Spørreundersøkelsen viser at vedforbruket i norske boliger var i underkant av 1,4 millioner tonn i 2005. Videre var det anslagsvis 440 000 husholdninger i Norge med rentbrennende ovner, og disse utgjør rundt 36 prosent av alle ildsteder. En drøy tredel av veden ble i 2005 brukt i rentbrennende ovner (ovner produsert etter 1998). Dette er en økning på 16 prosentpoeng siden 2002.

Andel av vedforbruket fordelt på ildstedstype 2000-2005

Vedforbruk, energiinnhold , partikkelutslipp og utslippsfaktorer 1 fordelt på
ildstedstype. 2005
 
  Vedforbruk, 1 000 tonn Teoretisk energiinnhold, TWh Partikkelutslipp, (PM 1 0 ) tonn
 
Totalt 1 379 6,44 31 255
åpen peis 48 0,22  677
Lukket ovn, gammel teknologi  864 4,03 28 200
Lukket ovn, rentbrennende  468 2,19 2 379
 

Nye ovner har lavere utslipp

Tall fra Utslippsregnskapet til Statistisk sentralbyrå og Statens forurensningstilsyn viser at det totalt ble sluppet ut 59 600 tonn svevestøv (PM 1 0 ) i 2005. 52 prosent, eller 31 300 tonn stammet fra vedfyring i husholdningene. I tillegg kommer utslipp fra vedfyring i fritidsboliger som ikke er med i denne undersøkelsen. Hovedårsaken til de høye utslippene fra husholdningene er at 63 prosent av veden ble brent i gamle, forurensende ovner (produsert før 1998). Tester i laboratorium tyder på at gamle ovner i gjennomsnitt slipper ut 5-6 ganger så mye svevestøv som nye rentbrennende. Dersom vi antar at den veden som blir brent i nye ovner i stedet hadde blitt brent i gamle ovner, ville utslippene av svevestøv vært 13 000 tonn høyere.

Beregnet partikkelutslipp (PM 1 0 ), fordelt på ildstedstype. 2005. Tonn
 
  Norge, januar til desember 2005 Scenario: Bare ovner med gammel teknologi
 
Totalt 31 255 44 167
åpen peis  677  677
Lukket ovn, gammel teknologi 28 200 43 490
Lukket ovn, rentbrennende 2 379  
 
Usikkerhet

Det er knyttet mange usikkerheter til tallmaterialet som presenteres her, deriblant utvalgsusikkerhet forbundet med spørreundersøkelsen og usikre utslippsfaktorer. Det er viktig å være klar over ar den perioden vi presenterer tall for i denne undersøkelsen, er perioden 1.januar til og med 31.desember 2005. Tall i Energiregnskapet som ble publisert 2. november 2005, gir endelige tall for 2003. Disse tallene er basert på Forbruksundersøkelsen som spør etter anskaffelse av ved og ikke forbruk av ved, som er gjort i denne undersøkelsen. En annen forskjell mellom tallene fra denne undersøkelsen og tall fra Forbruksundersøkelsen, er at Forbruksundersøkelsen inkluderer anskaffelser av ved til fritidsboliger.

Mer varme

Forskning har vist at nye ovner har høyere virkningsgrad enn de gamle. Det vil si at vi får mer varme ut av hver kilo ved. Ifølge SINTEF Energiforskning kan gamle ovner som blir fyrt med høy last, ha en virkningsgrad på opp mot 70-75 prosent. Når disse ovnene fyres med lav last, slik det trolig blir gjort i de fleste boliger, blir virkningsgraden redusert til 35-40 prosent. Nye ovner som fyres med høy last kan ha en virkningsgrad på opp til 80 prosent. Selv om nye ovner fyres med lav last, vil de beholde en virkningsgrad på 70-75 prosent. Til sammenligning har en åpen peis en virkningsgrad på opp til 15 prosent.

I de videre beregningene har vi forutsatt en virkningsgrad på 40 prosent for en lukket ovn med gammel teknologi, 75 prosent for lukket ovn med ny teknologi og 15 prosent for åpen peis. Vedforbruket i husholdningene er i denne perioden beregnet til å gi 3,3 TWh, dette er halvparten av teoretisk energimengde på 6,4 TWh. Med disse anslagene på virkningsgrad har utskiftingen av ovner ført til at det er produsert nesten 0,8 TWh mer i denne tolvmånedersperioden enn om veden var blitt brent i ovner med gammel teknologi. Dette tilsvarer cirka 400 000 tonn ved brent i gamle ovner.

Beregnet energiinnhold, fordelt på ildstedstype. 2005. TWh
 
  Norge, januar til desember 2005 Scenario: Bare ovner med gammel teknologi
 
Totalt 3,29 2,52
åpen peis 0,03 0,03
Lukket ovn, gammel teknologi 1,61 2,49
Lukket ovn, rentbrennende 1,64  
 

Les mer om vedfyring og utslipp til luft

Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv. Trondheim og Bergen (SSB-rapport 2004/27) .

Vedforbruk, fyringsvaner og svevestøv. Oslo (SSB-rapport 2004/5)

Utslipp til luft fra vedfyring i Norge (SSB-rapport 2001/36)

Utslipp til luft i norske kommuner

www.luftkvalitet.info

Kontakt