Notater 2008/61

Case: vann- og avløpsteknologi

Statistikk for miljøteknologi

Prosjektet som er beskrevet i dette notatet, er gjennomført som et forprosjekt for etablering av”miljønæring” som statistikkområde. I prosjektet har vi utredet diverse problemstillinger knyttet til å etablere en slik statistikk i Norge. En case-studie har blitt gjennomført for produsenter av vann-, avløps- og slambehandlingsteknologi. Teknologi er pragmatisk definert som ”teknisk utstyr som kan løse miljøproblem.”

Case-studien viste at det finnes 31 foretak i Norge som produserer vann-, avløps- og slambehandlingsteknologi, med til sammen 321 ansatte. 74 prosent av foretakene er små bedrifter med under 20 ansatte. Hele 25 av de 31 foretakene har produksjon av miljøteknologi som sin hovedaktivitet. Det er først og fremst de større bedriftene som har miljøteknologi som sekundæraktivitet.

I 2006 var omsetningen på 777 millioner kroner, en økning på 6,6 prosent i forhold til året før. Eksporten utgjorde 313 millioner kroner. De norske teknologiprodusentene omsatte dermed for 464 millioner kroner innenlands i 2006. Statistikken for utenrikshandel viser at det samme år ble importert apparater for filtrering og rensing av vann til en verdi av 164 millioner kroner.

628 millioner kroner er imidlertid et minimumsanslag over det innenlandske markedet for slik teknologi. Investeringene i drikkevannsforsyning, kommunalt avløp og avløpsrensing i industrien kan ved bruk av andre datakilder anslås til å ligge på omtrent en milliard kroner. Det er sannsynligvis to hovedforklaringer på gapet mellom omsetning og investering i renseteknologi. Det ene er at en delutgift er forbundet med bygging av renseanlegg og annet installasjonsarbeid ikke vil være knyttet spesielt til miljøteknologien. Det andre er at enkelte store foretak, der kun en liten andel aktivitet knyttet til miljøvern, er holdt utenfor når vi ikke kan identifisere den eksakte miljøandelen. Dette gjøres for å unngå at statistikken blir fullstendig dominert av slike store aktører, noe som ville vært tilfellet dersom vi inkluderte hele omsetningen/sysselsettingen.

Prosjektet har bidratt til å gi et totalt estimat for den norske miljønæringen på miljøområdene vann ogavløp. SSB publiserer allerede statistikk over produksjon av tjenestene drikkevannsforsyning og kommunal avløpstjeneste. Case-studien i dette prosjektet har bidratt ved å kartlegge vareproduksjonen(renseteknologiene) innenfor de samme miljøområdene. Total omsetning innenfor vann og avløpbeløper seg til om lag 10 milliarder kroner, og næringen sysselsetter 4760 personer. Kun 6 prosent avomsetning og sysselsetting kan relateres til teknologiprodusentene. Resten er forbundet med produksjon av drikkevannsforsyning og kommunal avløpstjeneste.Prosjektet er gjennomført i samarbeid med COWI. SSB sto for prosjektledelsen og COWI fordatainnsamlingen. Prosjektet er finansiert av midler fra Miljøverndepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Statistikk for miljøteknologi. Case: vann- og avløpsteknologi

Ansvarlig

Tone Smith

Serie og -nummer

Notater 2008/61

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

20

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt