Kvotepliktige utslipp av klimagasser i Norge

Sparing av klimakvoter fortsetter

Publisert:

I 2011 var utslippene av klimagasser fra kvotepliktige bedrifter på 19,2 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter, mot 19,3 millioner tonn i 2010. 44 prosent av klimakvotene var tildelt gratis, mot 41 prosent året før. Som i 2010 ble landbasert industri tildelt klimakvoter for 1 million tonn mer enn denne industrien slapp ut.

Retten til å slippe ut klimagasser tilsvarende 1 tonn karbondioksid kalles én klimakvote. Kvotepliktige bedrifter må hvert år overlevere til myndighetene klimakvoter som tilsvarer deres faktiske kvotepliktige utslipp. Ordningen med klimakvoter skal bidra til en kostnadseffektiv reduksjon av klimagassutslippene ved at bedriftene får et valg mellom å redusere utslippene eller anskaffe klimakvoter.

Kvotepliktige bedrifter, unntatt olje- og gassutvinning på kontinentalsokkelen, Hammerfest LNG (”Melkøya”) og reservekraftverk, får hvert år tildelt et antall klimakvoter vederlagsfritt (gratis). Dersom utslippene viser seg å være lavere enn de tildelte kvotene, kan bedriftene selge ubenyttede klimakvoter eller spare dem til kommende år. Utslipp over tildelt kvotemengde må kompenseres ved at bedriften kjøper et tilsvarende antall klimakvoter i et av de FN-godkjente kvotesystemene. Overføringen fra staten til bedriftene av neste års gratis klimakvoter skjer imidlertid før oppgjørstidspunktet, og disse nye overføringene kan benyttes i avregningen. Utslipp utover gratistildelingen i et enkelt år betyr dermed ikke nødvendigvis at bedriftene er tvunget til å kjøpe kvoter på markedet.

Stabile kvotepliktige utslipp

Kvotepliktige bedrifters utslipp av klimagasser var på 19,2 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2011. Andelen av de totale norske klimagassutslippene var 36 prosent. Denne andelen har vært omtrent lik i alle de fire første årene av Kyotoperioden, 2008 - 2011.

Også innenfor hver næring er det små endringer fra år til år. Olje- og gassektoren har hatt kvotepliktige utslipp på 51,5 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i perioden 2008-2011. Dette utgjør 67 prosent av de kvotepliktige utslippene. 90 prosent av denne sektorens utslipp kom fra virksomheten på kontinentalsokkelen.

Kvotepliktige utslipp og gratis klimakvoter. 2008-2011. Millioner tonn CO2-ekvivalenter
 
Næring Kvotepliktige
utslipp
Andel av norske
utslipp. Prosent
Gratis tildelte
kvoter
Andel gratiskvoter av
kvotepliktige utslipp. Prosent
Kvotebehov 1 Antall kvotepliktige
bedrifter i 2011
 
Kvotepliktige bedrifter, i alt 77,1 36 31,9 41 45,2  114
Kvotepliktige bedrifter uten vederlagsfri tildeling 46,2 22 0,0 0 46,2 40
Kvotepliktige bedrifter med vederlagsfri tildeling 30,8 15 31,9  103 -1,0 74
Olje og gass, bedrifter med vederlagsfri tildeling 5,3 2 4,6 87 0,7 5
             
Industri, bedrifter med vederlagsfri tildeling 21,3 10 25,0  117 -3,7 48
Nærings-, drikkevare- og tobakksindustri 0,3 0 0,4  120 -0,1 6
Trelast-, trevare- og papirvareindustri 1,5 1 1,9  126 -0,4 17
Oljeraffinering, kjemisk og mineralsk industri, metallindustri, produksjon av metaller 13,3 6 15,7  118 -2,4 14
Gummivare- og plastindustri, mineralproduktindustri 6,2 3 7,0  113 -0,8 11
             
Energiforsyning og avfallsforbrenning, med vederlagsfri tildeling 4,2 2 2,3 54 2,0 21
 
1   Negativ verdi betyr at kvotepliktige utslipp var lavere enn antall vederlagsfritt tildelte klimakvoter.

Litt større andel gratis klimakvoter i 2011

Noen bedrifter med kvotepliktige utslipp får tildelt klimakvoter gratis (vederlagsfrie klimakvoter). I 2011 var utslippene av klimagasser fra disse bedriftene på 7,9 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter, mot 8,2 millioner tonn i 2010. I hele perioden 2008-2011 var deres kvotepliktige utslipp på 30,8 millioner tonn. I 2011 ble 44 prosent av klimakvotene utdelt gratis, mot 41 prosent i 2010. Ser vi perioden 2008-2011 under ett, ble 41 prosent av klimakvotene utdelt gratis. Det er bare den landbaserte delen av olje- og gassektoren som mottar gratis klimakvoter. For disse bedriftene var de kvotepliktige utslippene 1,3 millioner tonn i 2010 og 2011, og 5,3 millioner tonn for årene 2008-2011 under ett.

Kvotepliktige utslipp 2008-2011, per næring. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Enkeltbedrifters samlede overskudd av klimakvoter 2008-2011. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Overskudd av vederlagsfrie klimakvoter

I perioden 2008-2011 mottok bedriftene som tildeles gratis klimakvoter, samlet sett klimakvoter for om lag 1 million tonn mer enn utslippene. Industribedriftene alene hadde et overskudd av klimakvoter i alle årene: 0,6 millioner tonn i 2008 og om lag 1 million tonn hvert år i perioden 2009-2011.

Overskuddet av klimakvoter er ujevnt fordelt. Omtrent halvparten av bedriftene som mottok gratis klimakvoter, hadde et samlet underskudd på 3,2 millioner tonn i perioden 2008-2011. 20 bedrifter var nødt til å anskaffe klimakvoter for mer enn 10 000 tonn. 40 bedrifter hadde et samlet overskudd i perioden på 4,2 millioner tonn, hvorav 27 hadde et overskudd på mer enn 10 000 tonn.

Kontakt