ÅDT (årsdøgntrafikk )

Tilbake til artikkelen

ÅDT (årsdøgntrafikk )
  Barrierevirkning Kilometer veg Andel av total lengde offentlig veg . Prosent1
1I offentlig veg inngår europa-, riks-, fylkes- og kommunal veger. Veger uten opplysninger om ÅDT regnes med i klassen ÅDT < 1000.
<1 000 Krysses av de fleste ville arter i naturen. 88 700 81
1 000–2 500 Noen arter krysser slike veger uten problemer, men veien er en barriere for spesielt sårbare arter. 10 694 10
2 500–10 000 Kraftig barriere, støy og bevegelse vil virke avvisende på mange enkeltdyr. Mange dyr som forsøker å krysse blir påkjørt. 7 873 7
>10 000 Ugjennomtrengelig barriere for de fleste arter. 2 002 2

Kontakt