Rapporter 2005/06

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 2003

Denne rapporten presenterer status innen kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler blant annet nivået på ressursinnsatsen, kommunale avløpsgebyrer samt utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og organiske miljøgifter. I tillegg kartlegger rapporten renseeffekt, antall avløpsanlegg, kapasiteten ved anleggene, tilknytningsandelen til kommunalt ledningsnett, dessuten disponering og innhold av tungmetall i avløpsslam. Prosjektet med utarbeiding av avløpsstatistikk har fått økonomisk bidrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Om publikasjonen

Tittel

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 2003

Ansvarlige

Gisle Berge, Tom Kirkemo, Robert Straumann, Jørn Kristian Undelstvedt

Serie og -nummer

Rapporter 2005/06

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

82-537-6738-2

ISBN (trykt)

82-537-6737-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

82

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt