Rapporter 2005/06

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren 2003

Innhold

Denne rapporten presenterer status innen kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler blant annet nivået på ressursinnsatsen, kommunale avløpsgebyrer samt utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og organiske miljøgifter. I tillegg kartlegger rapporten renseeffekt, antall avløpsanlegg, kapasiteten ved anleggene, tilknytningsandelen til kommunalt ledningsnett, dessuten disponering og innhold av tungmetall i avløpsslam. Prosjektet med utarbeiding av avløpsstatistikk har fått økonomisk bidrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Kontakt