Rapporter 1999/36

1998

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren

Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1990 samlet inn fysiske data for avløpssektoren i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT). I 1998 ble dataene for første gang samlet inn ved hjelp av det nye elektroniske rapporteringssystemet SESAM, som avløste forgjengeren SSB-AVLØP. I 1994 ble SSB-AVLØP utvidet til også å omfatte økonomisk informasjon om avløpssektoren, og denne informasjonen er også videreført i SESAM.

Denne rapporten gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer og gebyrer i avløpssektoren med hovedvekt på 1998. Tall fra tidligere år er også med for om mulig å avdekke trender. I tillegg oppsummerer den de viktigste trekkene ved avløpsbehandlingen, – blant annet utslipp av fosfor og nitrogen fra renseanlegg og spredt bebyggelse, renseeffekt, hydraulisk kapasitet, tilknytningsgrad, slamdisponering og innhold av tungmetaller i slam.

Om publikasjonen

Tittel

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren. 1998

Ansvarlig

Trude W. Bersvendsen

Serie og -nummer

Rapporter 1999/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (trykt)

82-537-4747-0

ISSN

0806-2056

Antall sider

77

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt