Rapporter 1999/02

1997

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren

Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1990 samlet inn fysiske data for avløpssektoren i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT). 11998 ble dataene for første gang samlet inn ved hjelp av det nye elektroniske rapporteringssystemet SESAM, som avløste forgjengeren SSB-AVLØP. SESAM er installert hos fylkesmennenes miljøvernavdelinger, og de er ansvarlige for at dataene blir lagt inn i databasen. I 1994 ble SSB-AVLØP utvidet til også å omfatte økonomisk informasjon om avløpssektoren, og denne informasjonen er også videreført i SESAM. Økonomiske data blir blant annet brukt ved miljøforvaltningens budsjettarbeid og ved fordeling av tilskudd til kommunale avløp. De fysiske dataene blir brukt blant annet for å beregne totale utslipp av fosfor og nitrogen, noe som er viktig for å kontrollere at vi oppnår nasjonale målsetninger og internasjonale forpliktelser om utslippsreduksjoner.

Denne rapporten gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer og gebyrer i avløpssektoren med hovedvekt på 1997. Tall fra tidligere år er også med for om mulig å avdekke trender. I tillegg oppsummerer den de viktigste trekkene ved avløpsbehandlingen; Utslipp av fosfor og nitrogen fra renseanlegg og spredt bebyggelse, renseeffekt, hydraulisk kapasitet, tilknytningsgrad, slamdisponering og innhold av tungmetaller i slam.

Deler av resultatene fra undersøkelsen ble offentliggjort i Statistisk sentralbyrås Ukens statistikk nr. 40, 01.10.98 (fysiske data) og nr. 50, 10.12.98 (fysiske og økonomiske data).

Emneord: Avløp, avløpsslam gebyr, investering, kostnader, renseanlegg, rensing, utslipp.

Prosjektstøtte: Prosjektet er delvis finansiert av Statens forurensningstilsyn.

Om publikasjonen

Tittel

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren. 1997

Ansvarlige

Trude W. Bersvendsen, Julie L. Hass, Kjetil Mork, Bjørn Heine Strand

Serie og -nummer

Rapporter 1999/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (trykt)

82-537-4663-6

ISSN

1892-7513

Antall sider

71

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt