Rapporter 1999/02

Ressursinnsats, utslipp og rensing i den kommunale avløpssektoren

1997

Innhold

Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1990 samlet inn fysiske data for avløpssektoren i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT). 11998 ble dataene for første gang samlet inn ved hjelp av det nye elektroniske rapporteringssystemet SESAM, som avløste forgjengeren SSB-AVLØP. SESAM er installert hos fylkesmennenes miljøvernavdelinger, og de er ansvarlige for at dataene blir lagt inn i databasen. I 1994 ble SSB-AVLØP utvidet til også å omfatte økonomisk informasjon om avløpssektoren, og denne informasjonen er også videreført i SESAM. Økonomiske data blir blant annet brukt ved miljøforvaltningens budsjettarbeid og ved fordeling av tilskudd til kommunale avløp. De fysiske dataene blir brukt blant annet for å beregne totale utslipp av fosfor og nitrogen, noe som er viktig for å kontrollere at vi oppnår nasjonale målsetninger og internasjonale forpliktelser om utslippsreduksjoner.

Denne rapporten gir en oversikt over beregnede kostnader, investeringer og gebyrer i avløpssektoren med hovedvekt på 1997. Tall fra tidligere år er også med for om mulig å avdekke trender. I tillegg oppsummerer den de viktigste trekkene ved avløpsbehandlingen; Utslipp av fosfor og nitrogen fra renseanlegg og spredt bebyggelse, renseeffekt, hydraulisk kapasitet, tilknytningsgrad, slamdisponering og innhold av tungmetaller i slam.

Deler av resultatene fra undersøkelsen ble offentliggjort i Statistisk sentralbyrås Ukens statistikk nr. 40, 01.10.98 (fysiske data) og nr. 50, 10.12.98 (fysiske og økonomiske data).

Emneord: Avløp, avløpsslam gebyr, investering, kostnader, renseanlegg, rensing, utslipp.

Prosjektstøtte: Prosjektet er delvis finansiert av Statens forurensningstilsyn.

Kontakt