Rapporter 2013/31

Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland

Norsk olje- og gassproduksjon

Redusert norsk oljeproduksjon vil bidra til globale utslippskutt, men vil ha liten betydning for lavinntektslandenes energisituasjon.

I denne rapporten diskuteres effekter av endret norsk olje- og gassproduksjon på globale CO 2 -utslipp og på energisituasjonen i lavinntektsland. Diskusjonen er dels basert på en analyse utført i Statistisk sentralbyrå (Fæhn m.fl., 2013), dels på betraktninger omkring energimarkedene og energisituasjonen i lavinntektsland, og dels på rapporter fra blant annet IEA. I rapporten argumenteres det for at endringer i norsk gassproduksjon først og fremst påvirker det europeiske markedet, mens endret norsk oljeproduksjon vil ha mer globale effekter.

Siden norsk oljeproduksjon bare utgjør om lag to prosent av global produksjon, vil selv en betydelig nedgang i norsk oljeproduksjon ha beskjeden virkning på energiprisene: Vi anslår at en halvering av norsk oljeproduksjon kan føre til en oljeprisoppgang på rundt én prosent på lang sikt. Redusert norsk oljeproduksjon vil derfor ha liten betydning for lavinntektslandenes energisituasjon.

Globale utslipp og energisituasjonen i fattige land vil først og fremst avhenge av den globale klimapolitikken. En global klimapolitikk som setter verden i stand til å nå 2-gradersmålet, vil ha stor effekt på energisituasjonen i lavinntektsland. Utfordringen for disse landene blir å ta i bruk stadig mer energi med lite eller ingen utslipp av CO 2 , noe som avhenger av både nasjonal politikkutforming og den globale teknologiutviklingen.

Hvis verden ikke får på plass en internasjonal klimaavtale, vil redusert norsk olje¬produksjon kunne bidra til globale utslippskutt, men sammenlignet med globale utslipp vil reduksjonene være beskjedne. Våre beregninger antyder at for hver prosent nedgang i norsk oljeproduksjon faller globale CO 2 -utslipp med ca. en million tonn (som tilsvarer f.eks. omlag to prosent av Norges årlige utslipp). En gunstig klimaeffekt betyr ikke nødvendigvis at redusert norsk oljeutvinning er en kostnadseffektiv klimapolitikk. Redusert oljeutvinning gir tapte oljeinntekter, og må sammenlignes med virkninger og kostnader ved alternative klimatiltak. Endret norsk gassproduksjon har usikker klimaeffekt.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk olje- og gassproduksjon. Effekter på globale CO2-utslipp og energisituasjonen i lavinntektsland

Ansvarlige

Taran Fæhn, Cathrine Hagem, Knut Einar Rosendahl

Serie og -nummer

Rapporter 2013/31

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Miljøregnskap, Olje og gass

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8724-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8723-7

ISSN

1892-7513

Antall sider

26

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt