Hovedkategorier av miljøavgifter fordelt på næringer og husholdninger. 2010. Millioner kroner

Tilbake til artikkelen

Hovedkategorier av miljøavgifter fordelt på næringer og husholdninger. 2010. Millioner kroner
  Avgift og kvoter på utslipp av klimagasser Avgift på utslipp av NOX Veibruksavgifter Avgift på utslipp av svovel Avgift på avfall Andre miljøøkonomiske avgifter Totalt
Næring              
Husholdninger 2 159 9 8 382 10 1 089 427 12 076
Jordbruk, skogbruk og fiske 126 3 519 1 0 42 691
Bergverksdrift og utvinning av råolje og naturgass, inkl. tjenester 3 577 27 232 1 0 23 3 860
Industri 267 22 503 20 3 96 911
Energi- og vannforsyning, avløp og renovasjon 305 0 610 0 279 38 1 232
Bygge- og anleggsvirksomhet 452 4 1 261 4 0 125 1 846
Varehandel, rep. av motorvogner, overnatting og servering 360 3 501 3 169 103 1 139
Tjenesteytende næringer 1 059 3 699 3 0 52 1 816
Transport 1 180 11 3 024 9 0 501 4 725
Offentlig forvaltning 401 5 393 4 0 67 870
Alle næringer 7 727 78 7 742 45 451 1 047 17 090
Totalt 9 886 87 16 124 55 1 540 1 474 29 166

Kontakt