Rapporter 2010/54

Kommunale avløp

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2009,gebyrer 2010

Innhold

Denne rapporten presenterer status innen kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning.

Denne rapporten presenterer status innen kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler bl.a. nivået på ressursinnsatsen, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsanlegg, kapasitet på anlegg, tilknytningsandel til kommunalt ledningsnett, disponering og innhold av tungmetall i avløpsslam.

Kontakt