Rapporter 2010/54

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2009,gebyrer 2010

Kommunale avløp

Denne rapporten presenterer status innen kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning.

Denne rapporten presenterer status innen kommunal avløpssektor og rensing av avløpsvann fra den norske befolkning. Statistikken omtaler bl.a. nivået på ressursinnsatsen, kommunale avløpsgebyrer, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsanlegg, kapasitet på anlegg, tilknytningsandel til kommunalt ledningsnett, disponering og innhold av tungmetall i avløpsslam.

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2009,gebyrer 2010

Ansvarlige

Gisle Berge, Kari Benterud Mellem

Serie og -nummer

Rapporter 2010/54

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7994-2

ISSN

1892-7513

Antall sider

90

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt