Rapporter 2009/49

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2008, gebyrer 2009

Kommunale avløp

Denne rapporten presenterer de viktigste fakta om norsk avløpssektor og rensing av avløpsvann. Statistikken omtaler bl.a. nivået på ressursinnsatsen, kommunale avløpsgebyr, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsanlegg, kapasitet, tilknytningsgrad til kommunalt ledningsnett, disponering og innhold av tungmetall i avløpsslam.

Om publikasjonen

Tittel

Kommunale avløp. Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2008, gebyrer 2009

Ansvarlige

Gisle Berge, Kari Benterud Mellem

Serie og -nummer

Rapporter 2009/49

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Vann og avløp

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7720-7

ISBN (trykt)

978-82-537-7719-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

91

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt