Rapporter 2009/49

Kommunale avløp

Ressursinnsats, utslipp, rensing og slamdisponering 2008, gebyrer 2009

Innhold

Denne rapporten presenterer de viktigste fakta om norsk avløpssektor og rensing av avløpsvann. Statistikken omtaler bl.a. nivået på ressursinnsatsen, kommunale avløpsgebyr, utslipp av fosfor, nitrogen, organisk materiale, tungmetaller og organiske miljøgifter, renseeffekter, antall avløpsanlegg, kapasitet, tilknytningsgrad til kommunalt ledningsnett, disponering og innhold av tungmetall i avløpsslam.

Kontakt