Naturressurser og miljø 2008

Klimagassutslippene øker igjen

Publisert:

Etter to år med nedgang gikk klimagassutslippene opp nesten 3 prosent i 2007. Det har aldri før blitt beregnet høyere utslipp for Norge. Avfallsmengdene fortsetter også å øke, og har de siste årene økt raskere enn veksten i brutto nasjonalprodukt, i strid med myndighetenes målsetning.

Boka Naturressurser og miljø er Statistisk sentralbyrås årlige oversikt over miljøtilstanden og miljøtrender i Norge. Naturressurser og miljø 2008 ble publisert i dag. Samtidig med boka publiseres for første gang et lite minihefte; Veiviser til miljøfakta 2008 . Heftet er gratis og inneholder sentrale statistikker i figur- og tabellform og henvisninger til mer informasjon i boka og på nettet.

Intet entydig bilde av bærekraft i Norge

Bærekraftig utvikling er intuitivt lett å forstå, vanskelig å realisere og krevende å evaluere. Bærekraftig utvikling hviler på tre pilarer: økonomiske forhold, sosiale forhold og miljøforhold. I prinsippet må alle være tilfredsstillende ivaretatt, over hele kloden, for å sikre en bærekraftig utvikling samlet sett. For Norge blir spørsmålet hvordan vi kan bidra til en bærekraftig utvikling globalt, og hvordan vi skal sikre bærekraftig utvikling nasjonalt.

Indikatorene for bærekraftig utvikling bidrar til å sette søkelyset på viktige problemstillinger, og de er også et hjelpemiddel for å utforme og følge opp nasjonal politikk på forskjellige områder. Bildet de tegner er imidlertid ikke entydig. Indikatorene viser at norsk økonomi inntil 2007 så ut til å være bærekraftig, da vår økonomiske formue - inkludert menneskelige ressurser - var økende. Men samtidig viser den globale finanskrisen som inntraff i 2008, hvor sårbar økonomien kan være. Krisen vil kunne gi redusert sysselsetting, større inntektsulikhet og på sikt føre til innstramminger i offentlige finanser.

Flere av bærekraftindikatorene viser negative utviklingstrekk, for eksempel når det gjelder konsekvenser av mulige klimaendringer, effekter av miljøgifter og en stadig økende andel uføretrygdede. For naturarven vår - det biologiske mangfoldet - har vi fortsatt ikke sikre data for den overordnede utviklingen. De data vi har viser ikke entydige utviklingstrekk.

Figur 1. Totale utslipp av klimagasser. 1990-2007*. Millioner tonn CO2-ekvivalenter

Figur 2. Utslipp av CO2 etter kilde. 1980-2007*

Figur 3. Globale utslipp av karbondioksid fra forbrenning av fossile brensler og sementproduksjon. 1751-2005. Mill. tonn karbon

Stor økning i klimagassutslippene

Fra 2006 til 2007 økte utslippene med hele 2,7 prosent, etter at de hadde gått ned i de to foregående årene. Totalt ble det sluppet ut 55,0 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i 2007. Den viktigste årsaken til økningen i 2007 var tekniske problemer i forbindelse med oppstarten av LNG-anlegget (anlegg for mottak og prosessering av naturgass) på Melkøya utenfor Hammerfest. Fortsatt vekst i veitrafikken og økt metallproduksjon var også med på å drive utslippene oppover, mens redusert råoljeproduksjon og installering av ny teknologi i industrien motvirket oppgangen. Utslippene av klimagasser i Norge var nesten 11 prosent høyere i 2007 enn i 1990.

Utslippene av CO 2 , den viktigste klimagassen, var 44,9 millioner tonn i 2007; en økning på 3,7 prosent fra året før. økningen siden 1990 er på hele 29 prosent, og nedgangen i andre klimagassutslipp veier dermed ikke opp for økningen i CO 2 -utslippene. De viktigste kildene til utslipp av CO 2 er olje- og gassutvinning og veitrafikk, som stod for henholdsvis 29 og 23 prosent av utslippene i 2006. Prosessutslipp fra metallproduksjon stod for 10 prosent av utslippene.

Figur 4.  Utslipp av NOX etter kilde. 1990-2007*

Figur 5. Endring i avfallsmengder og brutto nasjonalprodukt (BNP), 1995-2007*, indeks 1995=1

Husholdningsavfall etter disponering. 1974-2007

Hva skjer internasjonalt?

Figur 3 viser utviklingen i verdens utslipp av CO 2 fra forbrenning av fossile brensler og sementproduksjon. økningen har vært dramatisk fra den første industrielle revolusjonen midt på 1700-tallet. Siden 1751 er rundt 321 milliarder tonn karbon sluppet ut til atmosfæren, og om lag halvparten av dette har skjedd siden midt på 1970-tallet. Utslippene i 2005 er de høyeste som er beregnet i perioden og økningen fra 2004 var 3,8 prosent.

OECD sier i sin rapport Environmental Outlook to 2030 (OECD 2008) at dersom det ikke inntreffer radikale politikkendringer, store teknologiske gjennombrudd eller uventede endringer i oljepriser eller økonomisk utvikling, så vil verdens energiforbruk øke med over 50 prosent innen 2030 og nesten 90 prosent i 2050, og fossile brensler vil fremdeles dominere. Rapporten sier også at uten ytterligere tiltak, vil utslippene av klimagasser øke med 37 prosent i 2030 i forhold til nivået i 2005.

Hva finner jeg i boka?

Statistisk sentralbyrå utarbeider statistikk over viktige naturressurs- og miljøforhold. Det utvikles også metoder og modeller for å analysere utviklingen i uttak og bruk av naturressurser og endring i miljøforhold med spesiell fokus på sammenhengen med øvrig samfunnsutvikling. Den årlige publikasjonen Naturressurser og miljø gir en oversikt over dette arbeidet.

 

En viktig målsetting ved denne publikasjonen er å framstille miljøsituasjonen på en oversiktlig, men likevel detaljert måte. I Naturressurser og miljø 2008 presenteres innledningsvis oppdaterte nasjonale indikatorer for bærekraftig utvikling. Deretter gis mer detaljerte beskrivelser av naturressurser og ulike miljøproblemer med både statistikk og analyser. I en egen del presenteres utvalgte

forskningsprosjekter i Statistisk sentralbyrå om naturressurser og miljø.

 

Hva finner jeg i miniheftet?

Heftet inneholder til sammen 32 figurer, like mange tabeller og ett temakart med utdrag fra alle statistikkene i boka. Viktig er også at heftet peker på hvor man kan finne mer informasjon, enten i Naturressurser og miljø eller på SSBs web-sider.

 

Heftet har ingen omtale eller analyse av tallene, men gir tall og trender til egen refleksjon. Det er gratis til utdeling og det er mulig for eksempel å bestille klassesett til undervisning.

NO X -utslippene moderat ned

Utslippene av nitrogenoksider (NO X ) var 189 600 tonn i 2007. Det var en nedgang på 0,6 prosent fra året før. Sammenlignet med 1990 er utslippene redusert med 8,7 prosent. De største kildene til NO X -utslipp i 2006 var innenriks sjøfart og fiske (38 prosent), stasjonær forbrenning i olje- og gassvirksomhet (22 prosent) og veitrafikk (18 prosent). Norge er langt unna reduksjonsmålet i Gøteborg-protokollen og må redusere disse utslippene med 18 prosent innen 2010 for å tilfredsstille kravet.

Avfallsmengdene fortsetter å øke

Både husholdningene og næringslivet produserer stadig mer avfall. Siden 1995 har de totale, årlige avfallsmengdene økt fra litt over 7 millioner tonn til nesten 11 millioner tonn. Om lag 2/3 av avfallet går til gjenvinning, som inkluderer både materialgjenvinning og energiutnyttelse. Husholdningenes avfallsmengder øker mest. Hver person i Norge kastet i gjennomsnitt 429 kg husholdningsavfall i 2007.

Strenge rensekrav og ny teknologi har redusert utslippene knyttet til håndtering av avfall. Men de store avfallsmengdene må tas hånd om og håndteres fornuftig, og dette utgjør store utgifter for samfunnet. Driftsutgiftene til avfallshåndtering i industrien i 2006 var rundt 1,2 milliarder kroner, mens investeringene beløp seg til over 100 millioner kroner. Den "vanlige" kommunale/interkommunale avfallshåndteringen koster i størrelsesorden 3-4 milliarder kroner per år.

Mens avfallsmengdene økte 45 prosent fra 1995 til 2007, steg brutto nasjonalprodukt (BNP) med 42 prosent i samme periode. Avfallsmengdene har dermed økt litt mindre enn BNP i denne perioden sett under ett. Myndighetenes mål er at mengden avfall skal øke vesentlig saktere enn BNP. Etter 2004 har veksten i avfallsmengder vært sterkere enn veksten i BNP. Det er næringslivets avfallsmengder som har økt mest de siste årene, særlig fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Det ble deponert 3,1 millioner tonn avfall i 2007, inkludert farlig avfall. Av dette var 0,7 millioner tonn biologisk nedbrytbart. Det ble innført forbud mot deponering av våtorganisk avfall fra 1. januar 2002, og forbud mot deponering av øvrige typer biologisk nedbrytbart avfall vil komme fra 1. juli 2009.


Referanser

Marland, G., T.A. Boden og R.J. Andres (2008): Global, Regional, and National CO 2 Emissions. In Trends: A Compendium of Data on Global Change. Carbon Dioxide Information Analysis Center, Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy, Oak Ridge, Tenn., U.S.A.

OECD (2008): OECD Environmental Outlook to 2030. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.

Kontakt