Notater 2012/30

Framskrivning av ordinært avfall 2011 til 2020

Avfall er et potensielt miljøproblem, dersom det håndteres feil. Mange avfallstyper kan være en ressurs, dersom det blir lagt til rette for det. På bakgrunn av dette vedtok myndighetene i 1999 mål for avfallspolitikken, som gikk ut på å begrense veksten i mengde ordinært avfall, øke gjenvinningen og sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall (St.meld. nr. 8, 1999-2000). Året hvor målene skulle være oppfylt, var 2010. Siden 1999 har målene i avfallspolitikken ligget noenlunde fast. Regjeringen har varslet en ny stortingsmelding høsten 2012, hvor avfallspolitikken skal gjennomgås og nye mål settes. Som ledd i forarbeidet til denne stortings-meldingen har Statistisk sentralbyrå (SSB), på oppdrag fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), laget framskrivninger av mengden ordinært avfall fram til 2020. Framskrivningene tar for seg ordinært avfall fra alle kilder (næringer og husholdninger) og av alle materialtyper, unntatt forurensede masser (jord, grus og stein).

Om publikasjonen

Tittel

Framskrivning av ordinært avfall 2011 til 2020

Ansvarlige

Håkon Skullerud, Torbjørn Eika

Serie og -nummer

Notater 2012/30

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Avfall, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8372-7

ISBN (trykt)

978-82-537-8371-0

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt