Avgrensing av sentrumssoner 2002

Flere bor i sentrum

Publisert:

9,1 prosent av Norges befolkning bodde i sentrumssoner i 2002 mot 8,8 prosent i 2000. De som bor i sentrum bor dobbelt så tett som dem i tettstedene.

Gjennomsnittlig befolkningstetthet for alle sentrumssonene i landet er 3 548 innbyggere per km 2 . Til sammenligning er det 1 584 innbyggere per km 2 i landets tettsteder. Hvis en fordeler antall innbyggere på hele hovedlandet bor det 14,8 innbyggere per km 2 .

En sentrumssone består av en sentrumskjerne med en 100 meter stor sone rundt. En sentrumskjerne er et område der bygningene ligger maksimum 50 meter fra hverandre og der minst 3 næringshovedgrupper er representert. I tillegg må det være detaljhandel, og enten offentlig administrasjon, helse- og sosialtjenester eller andre sosiale/personlige tjenester til stede. Sentrumssonene er lokalisert på grunnlag av stedfestede bedrifter i Bedrifts- og Foretaksregisteret, og lokaliseringen avhenger av andelen stedfestede bedrifter og hvor presis stedfestingen er. Begrepet og egenskaper ved metode og datagrunnlag er nærmere forklart i Notat 1999/76 . Et tettsted kan noe forenklet beskrives som en samling hus med minst 200 bosatte, der avstanden mellom husene normalt ikke overstiger 50 meter.

Sentrumssoner i Oslo. 2000 og 2002

Folk bor tettest i Oslo sentrum

De største tettstedene har flere sentrumssoner, vanligvis i form av et hovedsenter og flere mindre (by)delsentra. Av de fire størst tettstedene er det særlig Oslo og Bergen som utmerker seg med høy befolkningstetthet i hovedsentrum, med henholdsvis 9 258 og 6 606 bosatte per km 2 per 1. januar 2002. Tilsvarende tall for Stavanger/Sandnes (medregnet hovedsenter for begge kommunene) og Trondheim er henholdsvis 3 431 og 5 330 bosatte per km 2 . For Oslo er det imidlertid verdt å merke seg at sentrumssonen fanger opp store befolkningskonsentrasjoner på Grünerløkka og Grønland/Kampen, mens befolkningstettheten i sentrumskjernen, Kvadraturen, er relativt lav.

Endringer fra 2000 til 2002: Flere og større sentrumssoner

Antall sentrumssoner økte med 46 i toårsperioden 2000 til 2002, og i alt var det 694 sentrumssoner i fjor. Antall bosatte i sentrumssonene økte også i perioden, i likhet med sentrumssonenes totale areal. Antall bosatte per kvadratkilometer sentrumssone har imidlertid gått litt ned landet sett under ett.

I halvparten av fylkene gikk befolkningstettheten ned i sentrumssonene. Fylkene med størst økning i befolkningstettheten er Nord-Trøndelag, Vest-Agder og Hedmark, mens det har vært størst nedgang i fylkene Finnmark, Møre og Romsdal og Oslo. Se fylkesvise endringer her .

Gratis kartdata

Kart over sentrumssoner finnes tilgjengelig på digitalt kartformat. Områdeavgrensingene kan da brukes i planlegging på ulike nivå ved hjelp av GIS. Kart som bilder er også tilgjengelig til bruk som illustrasjoner i tekstdokument.


Last ned kartdata her .

Kontakt