Publikasjon

Notater 2014/04

Environmental goods and services sector

New reporting requirements and basic data needed

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (1.5 MB)

Statistikk for miljøvennlige varer og tjenester vil i 2017 bli rapporteringspliktig for alle land i Europa, også Norge. Statistikken skal gi informasjon om i hvilken grad økonomien er miljøvenning og ressurseffektiv ved å gi tall for alle produkter (varer og tjenester) som er produsert og designet med hensikt på miljøvern eller effektiv forvaltning av naturressurser. Statistikken vil gi informasjon om hvilke næringsaktiviteter som produserer miljøvennlige varer og tjenester i Norge. For de ulike næringsaktivitetene skal tall for både produksjon, bruttoprodukt, sysselsetting og eksport rapporteres. Rapporteringskravet er hjemlet i EU-regulering 691/2011 for miljøøkonomiske regnskap.

For å bli kjent med de kommende rapporteringskravene ble det i 2013 gjennomført et prosjekt delvis finansiert av Eurostat. Rapporten “Environmental goods and services sector - New reporting requirements and basic data needed” (Documents 2014/4) presenterer arbeidet og resultatene av dette prosjektet.

Hovedformålet med prosjektet har vært:

- å identifisere kravene til variabler og grunnlagsdata relatert til kommende rapporteringskrav for statistikk om produksjon av miljøvennlige varer og tjenester,

- å identifisere om det eksisterer grunnlagsdata i SSB som kan benyttes for å estimere de ulike variablene som skal rapporteres, samt identifisere de områdene hvor grunnlagsdata ikke foreligger,

- å identifisere forventet kostnad og fremtidig arbeidsoppgaver nødvendig for å imøtekomme de nye rapporteringskravene fra 2017, og

- å undersøke potensielt bruk av statistikk for produksjon av miljøvennlige varer og tjenester, både nasjonalt og internasjonalt.

Hovedresultatet fra prosjektet:

- Statistikk for miljøvennlige varer og tjenester kan ikke sammenstilles ved bruk av kun allerede eksisterende grunnlagsdata i SSB. Få eksisterende statistikker kan brukes som direkte kilde fordi den miljørelaterte produksjonen av varer og tjenester ofte består av verdikjeder som går på tvers av tradisjonelle inndelinger i statistikken.

- Nasjonalregnskapet kan for noen få spesifikke næringer benyttes som datakilde.

- Bruk av produktlister i nasjonalregnskapet er ikke ansett som en brukbar metode for å identifisere produksjon av miljøvennlige varer og tjenester fordi den ofte er for detaljert i forhold til gjeldende vare- og tjenesteinndelinger.

- Bruk av andre eksisterende datakilder for å identifisere andel miljøvennlige varer og tjenester i produktlisten blir ansett som en brukbar metode og vil bli testet ved neste steg i arbeidet

- Etablering av tall for produksjon av miljøvennlige varer og tjenester synes essensiell for å kunne estimere tall for bruttoprodukt, eksport og sysselsetting. Videre arbeid vil dermed fokusere på å etablere produksjonstall.

- Det er i eksisterende statistikker svært lite informasjon om produksjon av varer og tjenester som er mer miljøvennlige (mindre utslipp og mer ressurseffektive) enn andre «normale» produkter med tilsvarende nytte og bruk. Arbeid med å identifisere kriterier for identifikasjon av disse varene og tjenestene er nødvendig. Få internasjonale retningslinjer finnes her.

- Per dags dato er vi ikke i stand til å møte de nye rapporteringsforpliktelsene for produksjon av miljøvennlige varer og tjenester og tilknyttet statistikk. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadene.

Forfattere: Kristine E. Kolshus, Trine H. Braathu og Frode Brunvoll

 

Les mer om publikasjonen