Rapporter 2007/26

Indikatorer for miljøutviklingen i de ti største kommene

Byer og miljø

Rapporten inneholder utvalgte indikatorer og statistikk som beskriver miljøstatus og miljøutviklingen i de ti største kommunene i Norge. Rapporten presenterer indikatorer for arealutnyttelse, transport, energibruk og utslipp av klimagasser, støy og lokal luftforurensning samt tilrettelegging, tilbud og tjenesteproduksjon

Per 1. januar 2007 var innbyggertallet i de 10 største kommunene på i alt 1,51 mill. innbyggere, eller rundt en tredel av befolkningen. Befolkningsveksten i de samme kommunene var siste året på vel 25 100 innbyggere, tilsvarende 61,1 prosent av den samlede tilveksten i Norge. Det er med andre ord i byene de største endringene i folketallet skjer, og det blir også her man har noen av de største utfordringene med å forene hensyn til både utvikling og miljø i Norge. St.meld. nr. 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand har også løftet viktigheten av bymiljøet ved å gi areal- og transportpolitikken en omfattende beskrivelse. Det er derfor gode grunner til å fokusere spesielt på de største kommunene.

Om publikasjonen

Tittel

Byer og miljø. Indikatorer for miljøutviklingen i de ti største kommene

Ansvarlig

Trine Haagensen

Serie og -nummer

Rapporter 2007/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Forurensning og klima, Areal

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7216-5

ISSN

0806-2056

Antall sider

52

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt