Rapporter 2002/16

En pilotundersøkelse

Brune arealer i tettsteder

Problemstillinger knyttet til brune arealer, fortetting og fornyelse, oppfatter vi først og fremst som et byfenomen. Det finnes ingen enkel definisjon på begrepet brune arealer for norske forhold. Vi finner ikke noen internasjonal eller nasjonal definisjon med bred konsensus, men mange artikler og beskrivelser av vellykket gjenbruk av arealer i europeiske storbyer. Begrepet må tilpasses eventuell statistikkproduksjon og ulike formål.

Prosjektet har hatt som mål å lage en første versjon av en enkel definisjon av begrepet brune arealer. Videre har det vært et mål å finne frem til eksisterende datakilder som kan brukes til sentralt utført lokalisering av brune arealer. Prosjektet har i stor grad utnyttet allerede tilrettelagte data fra annet arbeid med tettstedsstatistikk.

Fokus for arbeidet med brune arealer er i dette prosjektet lagt på allerede bebygde arealer, ettersom begrepet er nært knyttet til gjenbruk, fortetting eller endret bruk av bebygde arealer. Vi vil anta at ubebygde arealer for en stor del utgjøres av rekreasjonsareal og annet, som ikke ønskes bebygd. Dette er reflektert i rapportens konklusjoner.

Erfaringer fra prosjektet, med Oslo som case, viser at det er mulig å lokalisere arealer med høy "brunfaktor" ut i fra eksisterende registerinformasjon og bruk av GIS. Behov, begrep og metode må grundig diskuteres i fagmiljøene ved en eventuell videreføring av arbeidet.

Prosjektstøtte : Prosjektet er delfinansiert av Miljøverndepartementet og Landbruksdepartementet i 2001.

Om publikasjonen

Tittel

Brune arealer i tettsteder. En pilotundersøkelse

Ansvarlig

Vilni Verner Holst Bloch

Serie og -nummer

Rapporter 2002/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-5097-8

ISSN

0806-2056

Antall sider

32

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt