Støyeksponering og støyplage i Norge. 1999 – 2011

Usikkerhet og beregning av støyplage

Publisert:

I denne artikkelen gjøres det rede for metoden som er grunnlaget for artikkelen "Flere støutsatte" og hva som er forandret siden forrige artikkel. Det gis også en oversikt over feilkilder og nedre desibelgrenser for støyplage.

Usikkerheten i tallene varierer mellom kildene. Usikkerheten er minst i belastede områder der modellen hovedsakelig er basert på eksisterende kartlegginger, for eksempel områdene rundt lufthavner eller områder kartlagt gjennom veistøymodellen VSTØY. Tall for støyplage fra industri og næringsvirksomhet regnes som usikre. Her er modellen skjematisk, og vi har ikke eksisterende kartlegginger i bunnen, slik som for vei, jernbane og luftfart.

Usikkerhet ved tallene for trafikkstøy

Når det gjelder den største kilden til støyplage, veitrafikken, legger vi til grunn for våre vurderinger at den delen av tallmaterialet som er hentet ut fra Statens vegvesens Norstøy-modell og VSTØY-modell, er sikrere enn tallene som kommer fra SSBs tilleggsberegninger. SSBs tilleggsberegninger til Norstøy og VSTØY antas å være sikrest for de veiene der det finnes informasjon om trafikkmengde fra den nasjonale vegdatabanken (NVDB).

En stor del av trafikktallene for de kommunale veiene er basert på en egen modellering og estimering av trafikk: Dokumentasjon av modellen er under utarbeiding. Selv om denne modelleringen er forbedret sammenlignet med tidligere nasjonale støyberegninger, medfører modelleringen av trafikk på det kommunale veinettet ekstra usikkerhet. Det er regnet med samme trafikkvekst på det kommunale veinettet som for riks- og fylkesveiene. Trafikkveksten på det kommunale veinettet er lite kjent, og dette gir usikkerhet også for endringstallene. Tungtrafikkandelen er holdt fast for de kommunale veiene der vi ikke har informasjon om endringer.

Tallene for veitrafikkstøy per 1999 og 2005 er delvis basert på tilbakeskriving ut fra forenklet modellering og delvis fra tilbakeskriving av trafikktall og gjennomsnittsverdier. Beregningene er derfor mer usikre enn siste årgang. Dette påvirker usikkerheten i endringstallene. Statens vegvesen har kartlagt større deler av de vei-nære områdene med et mer nøyaktig støyberegningsverktøy (Norstøy) i 2012. I forbindelse med dette arbeidet er også trafikk på flere kommunale veier kartlagt. Resultatene fra disse støyberegningene og trafikktellingene er benyttet for 2011 og gir et bedre bilde av virkeligheten enn tidligere. Disse resultatene er tilbakeskrevet til 1999 og 2005. Delvis er dette gjort ut fra fylkesvis trafikkutvikling på det statlige veinettet i periodene. Dette bidrar til usikkerhet for endringstallene fra 1999 og 2005.

For jernbane er tallene på godstrafikk for 1999 basert på beregninger og manuell gjennomgang av tidligere materiale, og trafikktallene for gods er trolig noe overestimert. Støyplagen fra jernbanetrafikk i perioden fra 1999 til 2006 har derfor trolig gått noe mindre ned enn beregnet. I tidligere publiserte utgaver av statistikken har støyreduksjon på grunn av skinnesliping vært med i beregningene. Dette er tatt ut av årets beregninger for alle årganger da det hersker stor usikkerhet omkring hvordan skinnesliping påvirker støynivået.

Beregningene for støy fra luftfart er basert på modelleringer foretatt av SINTEF for Avinor/ Forsvarsbygg. Beregningene er nøyaktige når det gjelder status, men for enkelte flyplasser er det gjort metodeendringer i modelleringen som kan virke inn på beregningene over tid. Beregningene for hvert år baseres delvis på en interpolasjon mellom et startår og en prognosesituasjon, og avvik fra prognosen vil påvirke resultatene, særlig for de militære flyplassene der faktiske trafikktall ikke er med i beregningene.

Når det gjelder innendørs støy, er beregningene basert på utendørsberegningene, men vi har tatt hensyn til støydempingen som yttervegger og vinduer gir. Delvis er denne dempingen hentet fra beregninger og kartlegginger og delvis er det benyttet standardverdier. For veitrafikk har Statens vegvesen påvist at beregningene i deres VSTØY-register overestimerer støyen inne. Dette vil også være tilfellet for våre beregninger. Etter hvert som det etableres mer nøyaktige beregninger (Norstøy) for flere boliger, vil vi justere våre beregninger og tilbakeskrive. Dette gjelder også for utendørsstøyen. Tallene må derfor betraktes som foreløpige.

Usikkerhetene er nærmere beskrevet i Notat 33/2011.

Om modellen for beregning av støypåvirkning og støyplager

SSB har i samarbeid med Klima- og forurensningsdirektoratet, Statens vegvesen, Avinor, Jernbaneverket og Forsvarsbygg utviklet en modell for beregning av støypåvirkning og støyplager i Norge. Modellen skal beregne data for støypåvirkning (målt som antall personer eksponert for ulike støynivåer, Lekv) og støyplage (målt som SPI) i Norge for 1999 og de påfølgende år.

Statistikken skal tallfeste støypåvirkning og SPI for støy fra veier, jernbane, flyplasser, industri og andre viktige kilder. Ambisjonsnivået er å gi status og trender for støyeksponert befolkning for land og fylker samt de mest folkerike kommunene. Statistikken vil være det viktigste grunnlaget for arbeidet med oppfølging av nasjonale mål, målt ved nøkkeltall. Noen av forutsetningene i modellen er justert siden forrige publisering. Omfattende, nye støykartlegginger for vei og jernbane er blant annet inkludert siden sist.

Systemet er bygget rundt en GIS-modell (Geografiske informasjonssystemer) der støynivået beregnes/registreres for hver enkelt bolig i hele Norge som funksjon av boligens nærhet til vei- og jernebanenettet samt flystøysoner, skjermingseffekt fra andre boliger og fra registrerte støyskjermingstiltak, beregnet trafikktetthet, stigningsforhold med mer.

Det er til nå beregnet støyverdier for veitrafikk, industri, luftfart, jernbane samt industri og næringsvirksomhet. Modellen baserer seg på eksisterende støykartlegginger utført av sektormyndigheter og forskningsmiljøer samt tilleggsberegninger for boliger som ikke er dekket av tidligere kartlegginger.

Eksponerings- og SPI-beregningene er gjort utenfor boligen, det vil si at det beregnes som om alle personer i Norge til enhver tid oppholder seg utendørs på bostedsadresse de står oppført under i Folkeregisteret. Dette er åpenbart ikke et fullstendig bilde av virkeligheten fordi støyplager på arbeidsplass, skoler, i rekreasjonsområder med mer ikke er tatt hensyn til i beregningene. Det vil senere bli vurdert om modellen skal videreutvikles for i større grad å gjenspeile støyplage gjennom hele døgnet der folk ferdes og oppholder seg.

Metodikk for beregning av støy fra T-bane og trikk er utviklet, men resultater er ikke utarbeidet i forbindelse med denne publiseringen. Støy fra skytefelt og særskilte produkter, som for eksempel gressklippere, småbåter, snøscootere med mer, finnes det foreløpig ikke tall for.

Endringer siden sist

Veitrafikk

Vi har beregnet støyplage for året 2011 og gjort nye tilsvarende beregninger for 1999 og 2005. I tillegg er det beregnet med støy fra 2011 for de bosatte i 1999.

Sammenlignet med forrige publisering er det i årets beregninger inkludert en del nye data for kommunale veier fra de største kommunene. For noen kommuner er trafikkgrunnlaget for de kommunale veiene benyttet, mens for andre er støyberegningene benyttet direkte. Hvis det mangler informasjon om trafikk i 1999 eller 2005, men likevel finnes opplysninger om dette for senere år på den samme strekningen, blir informasjonen tilbakeført til 1999. Der Statens vegvesens støykartlegging omfatter flere bygninger i senere år sammenlignet med 1999, blir støynivået for disse bygningene tilbakeskrevet til 1999-nivå og benyttet i 1999 i stedet for de forenklede tilleggsberegningene. Verdiene justeres delvis ut fra differansen i den forenklede modelleringen mellom årene og delvis ut fra Statens vegvesens trafikkindeks for ÅDT i det enkelte fylke. Siden Statens vegvesen har gjort helt nye kartlegginger for Oslo, Asker, Bærum, Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Oppegård, Bergen, Stavanger, Sandnes, Randaberg, Trondheim, Fredrikstad og Sarpsborg i 2012, er også tidligere beregnede verdier overskrevet for disse kommunene. Det er gjort en ny modellering av trafikk på kommunale veier som også er tilbakeskrevet til 1999 og 2005.

Lufthavn

I forhold til beregningene sist har datagrunnlaget blitt oppdatert med 7 nye NORTIM-filer (nøyaktige støyberegninger utført av SINTEF og Avinor), 6 for sivile flyplasser og 1 for flyplasser med hovedsakelig militær trafikk.

Jernbane

Støy fra jernbane er justert som en følge av at Jernbaneverket har gjort en ny nøyaktig støykartlegging av alle relevante jernbanestrekninger i Norge. Ut fra denne kartleggingen og SSBs forenklede beregninger i de forskjellige årgangene er støyen beregnet på nytt også for tidligere årganger.

Nedre grense for støy i støyplageberegningene til det nasjonale målet

Nedre grense (støynivå) for å inkludere bosatte i SPI-beregningene er satt i samsvar med SFT (2000). Den nedre grensa varierer noe støykildene imellom. Mens det fra industri og næringsvirksomhet telles støyutsatte fra 48 dB(A), gjøres dette fra 50 dB(A) for jernbane og luftfart. For veitrafikk benyttes 55 dB(A).

Plage fra veitrafikkstøy burde egentlig også vært talt opp helt ned til 50 dB(A). Årsaken til at dette ikke er gjort, er at det er spesielt høy usikkerhet i intervallet 50-55 dB(A) på grunn av stor andel kommunale veier. Den samlede støyplagen i Norge er med andre ord underestimert, og de relative bidragene fra industri, jernbane, luftfart og de andre kildene bortsett fra veitrafikkstøy skulle derfor egentlig ha vært noe lavere enn våre tall viser.

Beregningene av støyutsatte med reell befolkningsvekst har en svakhet når det gjelder endringer over tid. Bosatte i ett boligområde som var utsatt for støy like under nedre grense i 1999, er ikke regnet som støyutsatte for dette året. Imidlertid vil en liten økning i støyen, for eksempel som en følge av økt trafikk, kunne føre til at bosatte blir talt med som støyutsatte i en seinere årgang. Det vil imidlertid i praksis være liten forskjell i støyplage i et område som ligger like over nedre grense og i et område som ligger like under. Dette vil kunne få størst betydning i tettbefolkede områder, der støyen i noen tilfeller endres marginalt.

Kontakt