Notater 2011/04

Behov for kommunefordelt klima- og energistatistikk

Denne rapporten presenterer forslag til prosjekter for å forbedre statistikken over klimagassutslipp i norske kommuner. Miljøforvaltningen og Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) initierte arbeidet, og på et møte mellom ledelsen i Miljøverndepartementet (MD), Klima og forurensningsdirektoratet (Klif, tidligere Statens forurensningstilsyn (SFT)) og Statistisk sentralbyrå (SSB) ble det avtalt å oppnevne et utvalg som skulle vurdere tiltak for dette. Denne rapporten presenterer utvalgets konklusjoner.

Alle partene i utvalget er samstemt i synet på at det er behov for å forbedre dagens klima- og energistatistikk for kommunene. Både kommunene og fylkeskommune (inkludert KS), nettselskapene (områdekonsesjonærene), statlige myndigheter (MD, NVE, Klif) og det sivile samfunn er brukere av kommunestatistikken. Forbedringene bør i første rekke gjelde områder der utslippene er betydelige og energibruken er stor, der lokale myndigheter har ansvar og handlingsmuligheter og der det finnes ”lavthengende frukter”. Den kommunefordelte statistikken bør på en bedre måte enn i dag fange opp effekten av lokale tiltak.

Arbeidsgruppas anbefaler at de viktigste tiltakene på kort sikt er disse:

• Utnytte oljeselskapenes kunderegistre som statistikkgrunnlag

• Opprette KOSTRA-gruppe for energibruk

• Forbedre eksisterende fordelingsnøkler

• Lage bedre veiledning til brukerne

• Forbedre grensesnittet for presentasjon av nøkkeltall og statistikk.

SSB bør ha en sentral rolle i det videre arbeidet for å sikre at statistikken er mest mulig konsistent over tid og mellom kommuner.

Om publikasjonen

Tittel

Behov for kommunefordelt klima- og energistatistikk

Ansvarlige

Per Fjeldal, Svein Homstvedt

Serie og -nummer

Notater 2011/04

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8036-8

ISBN (trykt)

978-82-537-8035-1

Antall sider

44

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt