Rapporter 2000/2

Avfallsregnskap for Norge - metoder og foreløpige resultater for metaller

Formålet med dette prosjektet er å etablere en førstegenerasjons statistikk som viser tilstand og endringer for arealbruk i nærområdene til de i alt 19 tettstedene som hadde mer enn 20 000 bosatte personer per 1. januar 1999.

Det tettstedsnære arealet er definert som en 2 km bred sone utenfor tettstedsgrensen. Etter en vurdering av tilgjengelig kartgrunnlag og oppdatert tettstedsavgrensing, er statistikken etablert med basisår 1999. Endringer er følgelig kun målt for perioden 1. januar 1999 til 1. januar 2000.

Endringsstatistikk for arealbruk i perioden er basert på digitalt markslagskart (DMK) i målestokk 1:5000 og bygningsinformasjon fra GAB, samt Vbase og tema vann og jernbane fra N50kartet. Foreløpige tall for beregninger for 10 av de 19 tettstedene viser en hovedtendens til at bygging til boligformål foregår utenfor jordbruksarealer, mens utbygging til industri og lagerformål i større grad går på bekostning av jordbruksarealer. Det må imidlertid tas forbehold om skjevheter som følge av den korte tidsperioden og feil pga. mangler i datagrunnlaget.

På grunnlag av arealtema fra N50 er det etablert en status for arealkategorier for samtlige av de 19 tettstedenes nærområder. Samlet utgjør jordbruksareal og skogbruksareal henholdsvis 17 prosent og 42 prosent av det undersøkte tettstedsnære arealet.

Tidligere utviklet arealbruksklassifisering for bebygde arealer er revidert som følge av den endringen av kodingen av bygningstyper i GAB-registeret som Statens kartverk innførte i 2000. Klassifisering av arealbruk bygger direkte på den internasjonale statistiske klassifiseringen av næring etter aktivitet (NACE). I tillegg brukes arealklasser fra temalagene i DMK og N50.

For å produsere statistikken er det utviklet en produksjonsløype basert på programmering med verktøyene SAS og ArcInfo AML. ArcView og Excel er brukt til tabell- og kartproduksjon. Programmene er laget modulære og dynamiske slik at man relativt enkelt kan endre anvendelsesområdet til produksjon av statistikk for f.eks. annen spredt bebyggelse, hytter mv. Teknisk dokumentasjon publiseres i separat notat (Bloch 2002/3).

Prosjektet er utført av Statistisk sentralbyrå i løpet av 2001, med data fra NIJOS og Statens Kartverk.

Prosjektstøtte: Landbruksdepartementet og Miljøverndepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Avfallsregnskap for Norge - metoder og foreløpige resultater for metaller

Ansvarlig

Øystein Skullerud

Serie og -nummer

Rapporter 2000/2

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Avfall, Metoder og dokumentasjon

ISBN (trykt)

82-537-4771-3

ISSN

1892-7513

Antall sider

28 s

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt