219332
219332
friartikkel
2015-02-23T13:14:00.000Z
no

Nasjonalregnskap og konjunkturer

Revisjon av fylkesfordelte tall

Publisert:

Fylkestallene er revidert i forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i november 2014. De nye internasjonale retningslinjene ble innarbeidet med 2008 SNA og ESA 2010. Revisjonen på næringsnivå kan skyldes nye definisjoner, bedret beregningsmetode og ny kildebruk. I fylkesfordelt nasjonalregnskap, er årene 2011 og 2012 etter den nye standarden.

I tillegg til at landstallene for næringene er revidert har det også vært tre næringsendringer på fylke i forbindelse med hovedrevisjonen. Den første er endret beregningsmetode for næringen utvinning av olje og gass, nærmere bestemt den landbaserte produksjonen. Tidligere ble verdien av denne produksjonen beregnet fra kostnadssiden uten tillegg for kapitalavkastning. Dette er nå endret slik at driftsresultatet per sysselsatt i denne aktiviteten blir tillagt en verdi tilsvarende som i næringer med sammenlignbar aktivitet. Det er forutsatt at driftsresultatet per sysselsatt for denne aktiviteten er lik i alle fylker. Bruttoproduktet blir da summen av driftsresultatet og lønnskostnadene.

Den andre endringen er at supplyvirksomhet har blitt trukket ut av utenriks sjøfart og har nå blitt en egen næring. Nå ligger supplyvirksomhet under aggregatet ‘Transport ellers’. Til slutt er det en definisjonsendring av hvordan sysselsatte og lønnskostnader i næringen utenriks sjøfart skal beregnes. Tidligere ble alle om bord på rederiet regnet som sysselsatte, dvs. norske og utenlandske sysselsatte og norsk og utenlandsk innleid arbeidskraft. Etter den nye definisjonen skal verken norsk eller utenlandsk innleid arbeidskraft telle som sysselsatte i utenriks sjøfart. Dette er i tråd med rederienes egen definisjon av sysselsatte.

Kontakt