Økonomiske analyser, 6/2002

Strukturindikatorer for å sammenligne Norge med EU

Publisert:

Norge ligger svært godt an sammenliknet med EU når det gjelder nivået på samlet verdiskaping, produktivitet og sysselsetting, med en stor andel av befolkningen i arbeid og lav arbeidsløshet. Dette viser en sammenstilling basert på de såkalte strukturindikatorene som er utarbeidet for å sammenligne og vurdere utviklingen i ulike land innen EU. Tallene viser videre at Norge har en svært god offentlig økonomi, og scorer høyt på indikatorer knyttet til sosiale forhold, med jevn inntektsfordeling og begrenset fattigdom. Derimot ligger Norge etter EU når det gjelder forskning og utvikling, og andre teknologiske indikatorer. Norge har også et høyt generelt prisnivå. På miljøområdet ligger Norge relativt dårlig an på indikatorer for utslipp av klimagasser og energiforbruk, men svært godt an for luftkvalitet i byer og fornybar energi. Samtidig med at denne artikkelen gir en oversikt over hvordan Norge ligger an i forhold til ulike strukturindikatorer, settes arbeidet med strukturindikatorer og referansetesting, som er en del av samme sak, inn i et større perspektiv både nasjonalt og internasjonalt. Noen av de faglige utfordringer som bruken av slike indikatorer stiller drøftes også.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt