Rapporter 2019/07

Revisjoner i årlig nasjonalregnskap

I denne rapporten ser vi på revisjoner som oppstår i arbeidet med det årlige nasjonalregnskapet, fra første foreløpige anslag til endelig publisering.

Vi gjør dette ved å sammenstille flere tallstørrelser, deriblant BNP, slik de ble publisert i tre foreløpige versjoner med endelig publiserte årstall for årgangene 1972 til 2016. Formålet med analysen er å avdekke hvorvidt de foreløpige nasjonalregnskapstallene har systematiske skjevheter i forhold til endelige tall, og å gi et bilde av hvor stor usikkerhet det er forbundet med de foreløpige anslagene.

For hele analyseperioden viser resultatene at samtlige tallstørrelser i nasjonalregnskapet har tendert til å bli for lavt anslått i de to første publiserte versjonene sammenliknet med endelige tall. Dette resultatet er forårsaket av årgangene fra 70- og halve 80-tallet. Siden den gang har de foreløpige anslagene i snitt truffet rimelig godt på endelige tall for de fleste tallstørrelser, og det som ser ut til å være igjen av systematiske skjevheter i senere tid kan sies å skyldes enkeltstående årganger med store revisjoner. Bruttoinvesteringer i fast realkapital skiller seg ut som en tallstørrelse med særlig store og påfallende skjevheter, og disse har ikke blitt mindre over tid. Det ser ut til at denne størrelsen tenderer til å ligge omtrent 2 prosentpoeng for lavt i de foreløpige tallene helt frem til endelig årsanslag. BNP Fastlands-Norge har typisk blitt revidert i størrelsesorden 0,3 til 0,5 prosentpoeng fra foreløpige anslag til endelig publisering.

Last ned datagrunnlag til figurene her

Om publikasjonen

Tittel

Revisjoner i årlig nasjonalregnskap

Ansvarlig

Magnus Kvåle Helliesen

Serie og -nummer

Rapporter 2019/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Nasjonalregnskap

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9913-1

ISBN (trykt)

978-82-537-9912-4

ISSN

0806-2056

Antall sider

25

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt