Sosiale og økonomiske studier 093

Petroleumsvirksomheten og norsk økonomi 1973-1993

Siden begynnelsen av 1970-tallet har utvinning av olje og gass vokst til å bli en betydelig sektor i norsk økonomi. Det skyldes ikke bare at sektoren bidrar til en betydelig del av Norges nasjonalinntekt og som i tillegg overstiger verdien av de ressursene som brukes i utvinningen. Sektoren har fått et så stort omfang at endringer i etterspørselen etter de produksjonsressurser som sektoren bruker, har betydelige reperkusjoner til fastlandsøkonomien. I denne studien kartlegges omfanget av disse virkningene gjennom en rekke kontrafaktiske modellberegninger ved hjelp av en av SSBs makroøkonometriske
modeller KVARTS. Problemstillingene kan i hovedtrekk sies å være todelt:

  • I hvilken grad har framveksten av petroleumsvirksomheten og svingninger i utbyggingstakten, bidratt til å forsterke konjunkturbevegelsene i norsk økonomi siden 1973?
  • I hvor stor grad har den økonomiske veksten i Norge de siste tiårene vært påvirket av utvinning av olje og gass, eller sagt på en annen måte, hvordan ville den økonomiske utviklingen ha vært i " Norge uten olje"?

Modellanalysene viser at konjunktursvingningene som har sin bakgrunn i sykler i faktoretterspørselen fra petroleumssektoren, har vært betydelige. Faktisk kan en tredjedel av konjunkturutslagene i BNP for fastlands-Norge tilskrives "petrosyklene". I visse kortere perioder som f.eks. konjunkturoppsvinget midt på 1980-tallet og konjunkturnedgangen på slutten av 1980-tallet, har endringer i etterspørselen fra petroleumssektoren spilt en vesentlig rolle ved å forsterke andre konjunkturimpulser.

Siden den første oljekrisen i 1973[74, har den økonomiske utvikling i Norge vært klart mer gunstig enn i Europa forovrig. I forhold til land som Norge vanligvis sammenliknes med, har vi hatt høyere økonomisk vekst, lavere økning i arbeidsledigheten, bedre offentlige balanser og utenriksøkonomi men også noe høyere inflasjon og tildels betydelige variasjoner i utenriksøkonomisk balanse, valutakurser mv. Analysen viser at på mange områder ville utviklingen i "Norge uten olje" ha vært mer lik den i Europa enn hva tilfellet faktisk har vært. Norge ville ha hatt en annen næringsstruktur, en langt mindre offentlig sektor, lavere forbruk og lavere inntekter generelt. Den økonomiske veksten ville ha vært langt lavere og kanskje lavere enn i de europeiske landene Norge vanligvis sammenliknes med, i tråd med hva tilfellet var i etterkrigstiden fram til 1973.

Om publikasjonen

Tittel

Petroleumsvirksomheten og norsk økonomi 1973-1993

Ansvarlige

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika, Robin Choudhury

Serie og -nummer

Sosiale og økonomiske studier 093

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Konjunkturer, Olje og gass

ISBN (trykt)

82-537-4287-8

ISSN

1890-3479

Antall sider

128

Målform

Bokmål

Om Sosiale og økonomiske studier

I serien Sosiale og økonomiske studier publiseres større, vitenskapelige monografier som omhandler områder hvor SSB har forskningsvirksomhet.

Kontakt