Økonomiske analyser, 1/2005

Økonomisk utsyn

Perspektiver

Publisert:

På mange områder var utviklingen i norsk økonomi gunstig i 2004. Bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge viste høyere vekst enn hva man normalt kan regne med. Den moderate lavkonjunkturen, som startet i 2002, er nå i all hovedsak over. Prisene på mange viktige norske eksportprodukter økte betydelig fra 2003 til 2004, og gjennomgående langt mer enn prisene på varer og tjenester Norge importerer fra utlandet. Det ga Norge en bytteforholdsgevinst som, sammen med BNP-veksten, førte til at Norges disponible realinntekt økte med 8 prosent i fjor. Sammenlignbare tall for BNP per innbygger viser at Norge har et av de høyeste inntektsnivåene i verden. Bildet bør imidlertid korrigeres for at en vesentlig del av verdien av petroleumsproduksjonen ikke er inntekter i vanlig forstand, men representerer tapping av naturressurser. Norge sparer en vesentlig del av de løpende inntektene fra petroleumsvirksomheten. Foreløpige anslag viser at overskuddet på driftsbalansen overfor utlandet i 2004 var på nær 14 prosent av BNP, og bruttoinvesteringene i fast kapital utgjorde 18 prosent av BNP.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt