Økonomiske analyser, 6/2006

Nye beregninger av sysselsetting og lønn i nasjonalregnskapet

Publisert:

I forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet er det gjort nye beregninger av sysselsetting og
arbeidstid for årene 2000-2004. De nye beregningene viser sterkere vekst i antall sysselsatte personer og
høyere gjennomsnittlig arbeidstid per sysselsatt enn tidligere publiserte tall. I de nye beregningene har en
utnyttet ny informasjon om blant annet utenlandsk arbeidskraft. Det er også laget konsistente tidsserier
tilbake til 1970 basert på tidligere publiserte sysselsettings- og lønnstall.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt