Statistiske analyser 098

Artikler med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

Norsk økonomi

Nasjonalregnskapet er et statistikksystem som dekker mange sider ved samfunnsøkonomien. I denne artikkelsamlingen er informasjon fra nasjonalregnskapet brukt som grunnlag for nærmere analyse av norsk økonomi på noen utvalgte områder. Publikasjonen inneholder blant annet artikler om næringene jordbruk, bygge- og anleggsvirksomhet og telekommunikasjoner. I to av artiklene rettes søkelyset på arbeidstiden i Norge og produktivitetsutviklingen i norsk næringsliv.

Norsk økonomi. Artikler med utgangspunkt i nasjonalregnskapet inneholder dessuten artikler om hvordan bruttonasjonalproduktet og andre nasjonalregnskapstall kan brukes til internasjonale sammenlikninger. En av artiklene tar for seg utviklingen i Norges fordringer og gjeld overfor utlandet i et historisk perspektiv. To sentrale metodeproblemer i nasjonalregnskapet er behandlet i egne artikler, nemlig avgrensingen av norsk økonomi mot andre land, og hvordan en skal anslå størrelsen på den svarte økonomien.

Om publikasjonen

Tittel

Norsk økonomi. Artikler med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

Ansvarlige

Ann Lisbet Brathaug, Tor Skoglund

Serie og -nummer

Statistiske analyser 098

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist

Emne

Nasjonalregnskap

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7358-2

ISBN (trykt)

978-82-537-7358-2

ISSN

1892-7521

Antall sider

103

Målform

Bokmål

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt