Historisk nasjonalregnskap

Negativ vekst i BNP - en sjeldenhet i nyere tid

Publisert:

Statistisk sentralbyrås siste prognose for 2009 viser nedgang i bruttonasjonalproduktet (BNP) på 1,2 prosent (se konjunkturtendensene for Norge og utlandet ). Etter annen verdenskrig er det bare to år som har hatt negativ BNP-vekst, nemlig 1958 (-0,6 prosent) og 1988 (-0,2 prosent).

Om vi ser på BNP for Fastlands-Norge - det vil si vi holder oljevirksomheten og utenriks sjøfart utenfor - var veksten også negativ i 1989 (- 1,5 prosent).

Historiske nasjonalregnskapstall

Statistisk sentralbyrå har beregnet detaljerte nasjonalregnskapstall tilbake til 1970. Det foreligger imidlertid også gamle nasjonalregnskapstall helt tilbake til 1865. SSB gjennomfører et prosjekt hvor formålet er å revidere de gamle tallene, som ble utarbeidet etter andre prinsipper enn i dag, slik at de blir mer sammenliknbare med tallene etter 1970. Det er foreløpig beregnet nye BNP-tall tilbake til 1949 ( se Notater 2009/28 ), og nye tall for sysselsetting og lønn tilbake til 1930 ( se Notater 2008/54 ). BNP-tallene er kjedet sammen med gamle tall for årene 1865-1939 (se http://www.ssb.no/histstat/aarbok/ht-0901-355.html ). Krigsårene 1940-1945 er ikke inkludert i disse beregningene.

Går vi lengre tilbake i tid, finner vi imidlertid vesentlig sterkere negative vekstrater. Mellomkrigsårene var kjennetegnet av store svingninger i økonomien. I kriseårene 1921 og 1931 falt BNP målt i faste priser med henholdsvis 9,7 og 7,8 prosent. Den ekstraordinære utviklingen under første verdenskrig, med store forstyrrelser i det internasjonale varebyttet, førte også til klare negative vekstrater for årene 1917 og 1918 - henholdsvis -9,1 og -4,0 prosent.

Sterkest vekst i etterkrigsår

Den absolutt sterkeste økonomiske veksten - målt i BNP - fant sted i de første årene etter de to verdenskrigene. I 1919 økte BNP med hele 17 prosent og i 1947 med over 13 prosent. Perioden fra annen verdenskrig til et stykke utpå 1970-tallet var gjennomgående preget av høy og stabil økonomisk vekst. Mange av årene hadde vekstrater på over 5 prosent. Dette ble etterfulgt av en mer ustabil periode fram mot 1992. I resten av 1990-tallet finner vi igjen flere år med over 5 prosents vekst i BNP.

Konjunkturutviklingen de siste 100 årene er beskrevet av Torbjørn Eika i «Det svinger i norsk økonomi» i Samfunnsspeilet 5-6/2008.

For en oversikt over SSBs historiske statistikk, se http://www.ssb.no/histstat/

Tabeller:

Kontakt