Notater 2010/44

Kvalitetsprosjekt

Nærmere studie av eiendomsdrift i nasjonalregnskapet

Næringen eiendomsdrift i nasjonalregnskapet er en relativt stor næring, som i tillegg har vokst kraftig i de siste årene (endelige tall t.o.m. 2007 var de siste som forelå ved utarbeiding av denne rapporten). Nasjonalregnskapets tall for næringen er basert på strukturstatistikk for den samme næringen. I nasjonalregnskapet har det ofte vært usikkerhet knyttet til om strukturstatistikkens tall for inntekter og utgifter oppfattes riktig i forhold til beregning av nasjonalregnskapsstørrelser. På denne bakgrunnen ble det opprettet et prosjekt.

Prosjektgruppen har som en del av prosjektet foretatt en dokumentasjon av beregningsopplegget i nasjonalregnskapet og av utarbeidingen av strukturstatistikken for næringen. Hovedlinjene i beregningsopplegget for nasjonalregnskapet inkluderes i denne rapporten, mens detaljert beregningsopplegg dokumenteres i et separat notat (Dysvik, 2010).

Næringene innen eiendomsdrift driver i hovedsak med utvikling og salg av eiendom, kjøp og salg av eksisterende eiendom, utleie av eiendom, eiendomsmekling og ulike former for eiendomsforvaltning. Næringen 70.202 Utleie av egen fast eiendom, var i hele den perioden vi har sett på den største av næringene innen eiendomsdrift, målt ved andel driftsinntekter. Næringen 70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers har i løpet av årene 2003-2007 økt sin andel av næringens driftsinntekter i alt. Veksten i rapportert omsetning i denne underliggende næringen har i noen år vært formidabel og prosjektgruppen har derfor sett nærmere på veksten i næringen.

Prosjektgruppen har videre sett nærmere på ulike problemstillinger knyttet til det bakenforliggende regnskapsmaterialet for næringen eiendomsdrift og bruk av strukturstatistikkens tallmateriale for beregning av tallstørrelser til nasjonalregnskapet.

Basert på gjennomgangen av ulike problemstillinger, har prosjektgruppen utarbeidet en liste med forslag til endringer i beregningsopplegget i nasjonalregnskapet. Samlet sett gir forslaget til nytt beregningsopplegg for næringene som tidligere gikk inn næringen eiendomsdrift en oppjustering av bruttoproduktet i forhold til dagens publiserte nasjonalregnskapstall, i hovedsak som følge av en nedjustering av produktinnsatsen. Prosjektgruppens forslag innebærer at nye beregnede tallstørrelser er mer direkte basert på strukturstatistikkens nye tallgrunnlag etter næringsstandard SN2007, men med enkelte konkrete justeringer av beregningsopplegget. Litt forenklet kan vi kort si at disse justeringene i hovedsak er relatert til at den underliggende regnskapsføringen til enhetene som inngår i strukturstatistikken for næringen ikke stemmer overens med prinsippene for beregningen av nasjonalregnskapsstørrelser. Endringer i nasjonalregnskapets beregningsopplegg gjennomføres i forbindelse med hovedrevisjonen 2011 (HR2011). En oppdatert dokumentasjon av beregningsopplegget for næringen etter HR2011 publiseres i samband med publiseringen av HR2011.

Prosjektgruppen har også enkelte forslag til endringer knyttet til utarbeidingen av strukturstatistikk for eiendomsdrift. Det viktigste i forhold til strukturstatistikken er imidlertid at Seksjon for nasjonalregnskap ønsker at innholdet i strukturstatistikken kvalitetssikres bedre.

Om publikasjonen

Tittel

Nærmere studie av eiendomsdrift i nasjonalregnskapet. Kvalitetsprosjekt

Ansvarlige

Trude Nygård Evensen, Erlend Dysvik, Jakob Kalko, Arild Thomassen

Serie og -nummer

Notater 2010/44

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-7998-0

ISBN (trykt)

978-82-537-7998-0

Antall sider

87

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt