Publikasjon

Rapporter 2013/47

MSG-TECH: Analysis and documentation of a general equilibrium model with endogenous climate technology adaptations

Denne publikasjonen er kun på engelsk

Åpne og les publikasjonen i PDF (878 KB)

For å kunne analysere fremtidens klimapolitiske utfordringer må vi ta innover oss teknologiske muligheter som går utover dem vi kjenner i dag. SSBs nye likevektsmodell MSG-TECH tar informasjon om hittil lite utforskede teknologier innover seg. Beregninger viser at dette har stor betydning for kostnadsanslag for norske klimaambisjoner.

Skal verdens klimautfordringer løses, vil det kreve både nye nærings- og forbruksmønstre og nye teknologiske løsninger. Analytiske verktøy for studier av fremtidens klimapolitikk kan ikke bare bygges på historiske og nåtidige observasjoner. De må også ta innover seg teknologisk utvikling som ennå ikke har funnet sted.

Dette er bakgrunnen for at modellen MSG-TECH er utviklet. Det bygger på den generelle likevektsmodellen MSG6, men i likhet med energisystemmodeller tar den innover seg teknologiske muligheter utover de som eksisterer i dag. Beregninger på en slik hybrid modell vil få med seg flere valgmuligheter for husholdninger og private og offentlige virksomheter enn det både tradisjonelle likevektsmodeller og energisystemmodeller vil. Den teknologiske informasjonen om mer eller mindre utforskede teknologier er hentet fra detaljerte beregninger gjort av Klimakur 2020 , en etatsgruppe satt ned av Regjeringen for å vurdere tiltak og virkemidler i klimapolitikken.

Rapporten dokumenterer hvordan slik informasjon er bygd inn i likevektsmodellen og illustrerer betydningen av å gjøre dette. Illustrasjonen er gjort ved at samme utslippsreduksjon – 10 millioner tonn CO2-ekvivalenter – er analysert i likevektsmodellen med og uten mulighet for teknologitilpasninger (MSG-TECH vs MSG6). Beregningene viser at over halvparten av utslippsreduksjonene i MSG-TECH skjer ved teknologiske tilpasninger. I MSG6-modellen uten disse mulighetene, vil den samme utslippsreduksjonen gi tredoblet marginal rensekostnad og firedoblet total velferdskostnad. Kostnadene øker særlig for den eksportrettede, utslippsintensive industrien.

Analysen viser at en modell som utelukker en stor andel av de tilgjengelige tiltakene er urealistisk rigid og ineffektiv. Tilsvarende vil gjelde for tradisjonelle energisystemmodeller, som kun inkluderer valg av teknologier og utelukker vridninger av ressursbruken mellom næringer og økonomiske aktiviteter. En hybrid tilnærming som i MSG-TECH integrerer begge mulighetene i ett og samme rammeverk.

MSG-TECH ble for øvrig også brukt i SSBs beregninger for Klimakur 2020 , hvor kostnader, tiltak og virkemidler for å oppnå innenlandske utslippsreduksjoner ble analysert.

Forfattere: Taran Fæhn, Elisabeth Isaksen, Karl Jacobsen og Birger Strøm

Les mer om publikasjonen