Historisk nasjonalregnskap

Langvarig vekst i norsk økonomi

Publisert:

I historiske analyser av økonomisk utvikling er volumveksten i bruttonasjonalproduktet (BNP) og BNP per innbygger viktige indikatorer. Fra 1865 til 2010 har de to i gjennomsnitt vokst med respektive 2,9 og 2,3 prosent per år, målt i faste priser. Det viser SSBs historiske nasjonalregnskapsstatistikk.

Den gjennomsnittlige årlige veksten i befolkningen har vært 0,7 prosent i denne perioden. De årlige endringene i BNP har variert mye mer enn endringene i befolkningen. Utviklingen under og etter de to verdenskrigene har bidratt til ekstraordinært sterke svingninger i BNP-veksten. Mellomkrigsårene var også preget av flere turbulente år i norsk økonomi. I kriseåret 1921 falt BNP med nær 10 prosent, mens det året etter var en vekst på nesten 11 prosent. Den årlig befolkningsveksten har til sammenlikning variert mellom 1,5 prosent i 1898 og -0,2 prosent i 1882. 1882 er det eneste året i denne perioden hvor befolkningen, målt som middelfolkemengden, ble redusert. Dette skyldes i hovedsak stor utvandring til Nord-Amerika.

Sterk vekst i etterkrigsår

Når vi deler de siste 145 årene opp i delperioder, finner vi at den økonomiske veksten gjennomgående var lavest i perioden fra 1865 til 1900, mens veksten var sterkest i perioden 1950-1970. Selv om befolkningsveksten også var relativt sterk i den siste perioden, var den gjennomsnittlige veksten i BNP per innbygger nær 3,5 prosent. Den økonomiske veksten var også gjennomgående god når vi betrakter hele perioden fra 1900 til 1950, blant annet fordi nedgangen under de to verdenskrigene ganske raskt ble kompensert ved sterk vekst i de første etterkrigsårene.

De siste 60 årene har svingningene i økonomien vært vesentlig mindre enn i tidligere perioder. Konjunkturendringene har ikke vært preget av slike brå skift som vi finner i mellomkrigsårene. Etter annen verdenskrig er det bare tre år hvor konjunkturutviklingen har ført til negative vekstrater i BNP: Årene 1958 og 1988 hadde vekstrater på henholdsvis -0,6 og -0,2 prosent, mens det største utslaget kom så sent som i 2009 med -1,6 prosent.

Store endringer i fødselsratene

Befolkningsutviklingen påvirkes av fødsler, dødsfall samt ut- og innvandringer. I flere perioder fram til første verdenskrig bidro utvandringen til oversjøiske land til svak befolkningsvekst. Det har vært store endringer i fødselsratene de siste 100 årene. De første årene etter annen verdenskrig førte økningen i fødselsratene til at befolkningen økte, mens fødselsratene falt markert på 1970-tallet. De siste årene har stor innvandring bidratt til flere år med befolkningsvekst på over 1 prosent per år.

 

Kilder

Tallene for vekst i BNP i faste priser bygger på:

1) Nasjonalregnskap 1865-1960 (årene 1865-1939)

2) Notater 2009/28 (årene 1946-1970) og

3) Statistikkbanken (årene 1970-2010).

For krigsårene 1940-1945 foreligger det ufullstendige nasjonalregnskapstall. Vi har her brukt årlige endringstall for beregnet nasjonalinntekt målt i faste priser for årene 1939-1946. Disse er publisert i " Om nasjonalbudsjettet 1947 ", utgitt av Finansdepartementet i 1947. Tallene er avstemt mot volumindekser 1939-1946 fra Nasjonalregnskap 1865-1960. Tallene for krigsårene inkluderer ikke inntekter fra norsk skipsfart i alliert tjeneste.

 

Befolkningstallene er middelfolkemengden som viser gjennomsnittet av folketallet ved årets begynnelse og årets slutt. Tallene er hentet fra

1) Statistikkbanken (årene 1961-2010) og

2) egne beregninger (årene 1865-1960).

 

Prosentvis årlig vekst i BNP, BNP per innbygger og befolkning. 1865-2010
 
  BNP BNP per innbygger Befolkning
 
1865-2010 2,9 2,3 0,7
       
1865-1900 1,9 1,1 0,8
1900-1930 3,0 2,2 0,8
1930-1950 2,8 2,1 0,8
1950-1970 4,3 3,4 0,9
1970-1990 3,6 3,1 0,5
1990-2010 2,6 1,9 0,7
 

 

Se flere tall om BNPs utvikling her.


Referanser:

Espen Søbye: Historien bak aldrende befolkning , Samfunnsspeilet 2/2012, Statistisk sentralbyrå.

Torbjørn Eika: Det svinger i norsk økonomi , Samfunnsspeilet 5-6/2008, Statistisk sentralbyrå.

Kontakt