Notater 2019/02

Implementering av grunn i inntekts- og kapitalregnskapet

Dette prosjektet har hatt som formål å forbedre beregningene som gjøres av leie av grunn, samt kjøp og salg av grunn på tvers av sektorer og type grunn.

Inntekts- og kapitalregnskapet (IKR) viser alle inntekts- og utgiftstransaksjoner frem til sparing og netto finansinvesteringer, samt beholdningen av realkapital grunn. Regnskapet deler økonomien i sektorer, og beskriver transaksjoner mellom disse. Grunn er i nasjonalregnskapet definert som ikke-produsert kapital og er derfor ikke en del av realregnskapet, hvor kun produsert kapital inngår. Endringer i beholdningen av grunn innen hver sektor i en periode skal være gitt ved kjøp og salg, samt volumendringer og omvurderinger av grunn. IKR har til nå manglet beholdningsstørrelser for grunn, samt hatt ufullstendige tall for kjøp og salg av grunn. I tillegg har det ikke vært beregnet tall for leie av grunn som er konsistente med tallene for leie av bolig og næringseiendom i realregnskapet. I realregnskapet finnes kun tall på leiekostnader av produsert kapital, som betyr at leie av grunn fjernes fra kostnadene. Dersom resultatene fra prosjektet implementeres, kan det også føre til mindre endringer i leieinntektene og -kostnadene i realregnskapet.

Dette prosjektet har hatt som formål å forbedre beregningene som gjøres av leie av grunn, samt kjøp og salg av grunn på tvers av sektorer og type grunn. De nye beregningene skal også sikre at tallene harmonerer med beholdningstallene som beregnes i et eget produksjonsløp. Med årlige tall på beholdninger av grunn, er det nødvendig med en dekomponering av verdiendringen på henholdsvis transaksjoner, omvurderinger og volumendringer.

Nye kilder har blitt tatt i bruk for å øke kvaliteten på beregningene, samt dekke flere sektorer enn tidligere. Primært er dette arealbruksstatistikk og tinglysnings-statistikk. Ved å benytte de nye kildene ble det også funnet støtte for den eksisterende fordelingen av leiekostnader på henholdsvis bygg og grunn, på 95/5 prosent fordeling. Det har også blitt utformet et system for å kunne gjøre disse beregningene til den årlige publiseringen av IKR.

Om publikasjonen

Tittel

Implementering av grunn i inntekts- og kapitalregnskapet

Ansvarlig

Marius Scheele, Nils Amdal, Ella Tenmann Melsom, Gang Liu og Dior Kurta

Serie og -nummer

Notater 2019/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9865-3

Antall sider

20

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt