Notater 2011/16

Illegal økonomi i nasjonalregnskapet

Ifølge internasjonale standarder skal nasjonalregnskapet inkludere alle aktiviteter der det foregår kjøp og salg av varer og tjenester, uansett om virksomheten er lovlig eller ikke. Norge har fra før inkludert deler av svart økonomi i nasjonalregnskapet, som for eksempel ikke-rapportert omsetning knyttet til drosjevirksomhet, men har hittil ikke inkludert beregninger for illegal virksomhet i nasjonalregnskapet. Dette skyldes først og fremst at kildegrunnlaget er for usikkert og ufullstendig. Siden 1995 har det vært en rettsakt som pålegger medlemslandene i EU og EØS å inkludere tallstørrelser for illegal og annen uformell økonomi i sine lands nasjonalregnskap. De fleste EU-land har nå utvidet nasjonalregnskapet til også å omfatte denne delen av økonomien. Når det gjelder illegal virksomhet, anbefaler Eurostat å prioritere beregninger for prostitusjon, narkotika og smugling.

Statistisk sentralbyrå har for første gang gjennomført beregninger for prostitusjon, omsetning av narkotika og omsetning av smuglersprit i Norge, til tross for svak-hetene ved tallgrunnlaget. Beregningene dekker årene 2002-2008 og hensikten er å innarbeide dette tallmaterialet i forbindelse med hovedrevisjonen av nasjonalregn-skapet som skal sluttføres i november 2011.

Nasjonalregnskapet er normalt basert på et datagrunnlag som er utarbeidet i henhold til krav om offisiell statistikk. Det finnes, naturlig nok, ikke offisiell statistikk for illegal virksomhet. Tallfestingen av prostitusjon, narkotikaomsetning og smugling av sprit bygger på fragmentert forskning og undersøkelser fra ulike institusjoner utenfor Statistisk sentralbyrå, men samlet sett må kildegrunnlaget anses som usikkert og ikke dekkende nok for våre beregninger. Komponentene i beregningene er derfor basert på anslag eller kilder som må anses som svært usikre, noe som nødvendigvis også gir usikre resultater. Dette notatet omtaler tilgjengelige kilder knyttet til prostitusjon, narkotika og smuglersprit og dokumenterer beregningene, i tillegg til å presentere resultatene.

Verdien av samlet etterspørsel etter prostitusjonstjenester i Norge er beregnet til 390 millioner kroner for året 2008. Av dette utgjør gateprostitusjonen om lag 10 prosent av det samlede tilbudet. Prostitusjon på det såkalte innemarkedet står for om lag 90 prosent. En relativt stor andel av prostitusjonstilbudet blir dekket av utenlandske personer som tilbyr tjenester under korttidsopphold i Norge. I 2008 er denne importen beregnet til om lag 280 millioner kroner. Resten av tilbudet dekkes av norske2 prostituerte og er beregnet til i overkant av 110 millioner kroner.

Verdien av samlet forbruk av narkotika i Norge er beregnet til nær 1,8 milliarder kroner for året 2008. Misbruket til de tyngre rusmisbrukerne veier tyngst og utgjør mer enn 80 prosent av forbruket, mens eksperimentelle og sporadiske brukere bidrar med resten. Heroin utgjør den største delen av narkotikaforbruket i verdi. Dette skyldes ikke bare at bruken av heroin er utbredt, men også at prisen er høy per mengdeenhet i forhold til en del andre typer narkotika. Cannabis er den typen narkotika der bruken har størst utbredelse i den norske befolkningen, men prisen per mengdeenhet er mye lavere enn for heroin. Etterspurt kvantum av narkotika dekkes i hovedsak gjennom import. Tilvirkningen av narkotika i Norge er meget marginal. Den er estimert til 12 millioner kroner i 2008, og dekker kommersiell dyrking av cannabis. Beregnet importverdi er 830 millioner kroner. Verdien knyttet til omsetningen i Norge (avansen) utgjør vel 920 millioner kroner. Dette gir en beregnet avanseandel på 52 prosent. Verdien av samlet forbruk av smuglersprit er anslått til om lag 330 kroner for året 2008. Beregningene omfatter i hovedsak ”kannesprit” og annen sprit med en alkoholstyrke på over 60 prosent.

Inkludering av tallstørrelser for prostitusjon, omsetning narkotika og smugling av sprit vil, isolert sett, gi en svært beskjeden oppjustering av Norges BNP, på om lag 0,04 prosent sett i forhold til foreløpige nasjonalregnskapstall for 2008. For alle land som har utført og publisert tilsvarende beregninger utgjør den estimerte andelen av BNP under 1 prosent.

Om publikasjonen

Tittel

Illegal økonomi i nasjonalregnskapet

Ansvarlig

Trude Nygård Evensen

Serie og -nummer

Notater 2011/16

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8096-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8095-5

Antall sider

97

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt