Notater 2016/10

Beregning av konsumnivået for 2012 med utgangspunkt i nye kilder

Husholdningenes konsum i nasjonalregnskapet

Dette notatet gir en beskrivelse av de viktigste kildene til konsumet og vurderingene som er gjort i beregningene av konsumnivået for referanseåret 2012.

Under hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2014 ble nivåtallene for husholdningenes konsum revidert. Bestemmelsen av konsumnivået tok hovedsakelig utgangspunkt i en undersøkelse av omsetningen i varehandelen fordelt på produktgrupper og i forbruksundersøkelsen. Begge undersøkelsene er fra 2012, og derfor ble dette valgt som referanseår. For 2012 er samlet konsum beregnet til 1121 milliarder kroner. Det siste året man hadde endelige tall for konsumet, dvs. tall som var basert på årskilder, var 2011. For å måle effekten av benchmark-revisjonene, er derfor nye og gamle tall for 2011 brukt som sammenligningsgrunnlag.

Det var grupper under varekonsumet som ble gjenstand for de største revisjonene, og samlet effekt var en nedjustering av varekonsumet på 6,2 milliarder kroner for 2011. Det var særlig konsumet av mat- og drikkevarer og kultur- og fritidsvarer som ble justert ned, mens det var en kraftig oppjustering av husholdningenes bilkjøp.

Noen deler av tjenestekonsumet ble også benchmarket mot ny informasjon, deriblant leiemarkedsundersøkelsen for 2012. Sistnevnte medførte en omfordeling av boligkonsumet mellom leietakere og selveiere. Også kultur- og fritidstjenester ble revidert. Totalt førte de nye kildene til en oppjustering av tjenestekonsumet på 1,6 milliarder for 2011. Til tross for relativt store endringer på gruppenivå, ble samlet konsum bare revidert ned 4,6 milliarder kroner for 2011.

Nivåjustering av konsumgruppene ble tatt tilbake til 2005. Volumutviklingen for konsumet ble lite påvirket av nivåjusteringene, med unntak av at veksten fra 2010 til 2011 ble nedjustert med 0,3 prosentpoeng.

Om publikasjonen

Tittel

Husholdningenes konsum i nasjonalregnskapet. Beregning av konsumnivået for 2012 med utgangspunkt i nye kilder

Ansvarlig

Ella Veronica Tenmann

Serie og -nummer

Notater 2016/10

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9327-6

Antall sider

21 .

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt