Rapporter 2020/37

Finansielle sektorregnskaper for institusjonelle sektorer

Husholdningenes finansregnskap ved utgangen av 2. kvartal 2020

Koronapandemien har endret husholdningenes tilpasning i kredittmarkedet og endringen reflekteres av historisk høye nettofinansinvesteringer.

Utviklingen forklares i særlig grad av rekordhøye bankinnskudd, men en reduksjon i kortsiktig gjeld har også bidratt til å øke nettofinansinvesteringene i 2. kvartal 2020. Lavere renter på lån hos banker og kredittforetak har redusert husholdningenes renteutgifter og rentebelastning avtok i det siste kvartalet.

Om publikasjonen

Tittel

Husholdningenes finansregnskap ved utgangen av 2. kvartal 2020. Finansielle sektorregnskaper for institusjonelle sektorer

Ansvarlig

Jon Ivar Røstadsand

Serie og -nummer

Rapporter 2020/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Finansregnskap

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1197-8

ISBN (trykt)

978-82-587-1196-1

ISSN

0806-2056

Antall sider

15

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt