Rapporter 2011/37

TOURIMPACT rapport nr 3

Fylkesfordelt satellittregnskap for turisme 2007

Formålet med fylkesfordelt satellittregnskap for turisme er å lage et styringsverktøy som måler omfanget og betydningen av turismen på regionalt nivå og som er konsistent med nasjonalregnskapet og de nasjonale tallene for turismesatellitten.

Formålet med fylkesfordelt satellittregnskap for turisme er å lage et styringsverktøy som måler omfanget og betydningen av turismen på regionalt nivå og som er konsistent med nasjonalregnskapet og de nasjonale tallene for turismesatellitten. Dette er blitt gjort for referanseåret 2007 som del av Forskningsrådets prosjekt TOURIMPACT.

Hovedformålet med denne rapporten er å presentere funnene samt kildene og metodene brukt ved utviklingen av det fylkesfordelte satellittregnskapet for turisme for 2007.

Ifølge fylkesfordelt satellittregnskap for turisme for 2007 varierer omfanget og betydningen av turistkonsumet samt produksjonen, sysselsettingen og verdiskapingen i reiselivsnæringene fra fylke til fylke. Akershus og Oslo har totalt sett mest turisme, mens i Finnmark, som er blant fylkene med lavest turistproduksjon og -forbruk, har turismen stor betydning sammenliknet med annen næringsvirksomhet. Østfold er fylket der turismen bidrar minst til verdiskapingen.

Sammenliknet med beregningene for referanseåret 1997, har det kommet til en rekke nye kilder som kunne benyttes i beregningene for 2007. Det har imidlertid vært utfordrende å sammenstille disse. Manglende konsistens mellom ulike kilder medførte at metodevalget i hovedsak har basert seg på top-down-metoden i likhet med første gangen fylkesfordelt satellittregnskap for turisme ble beregnet. Topdown- metoden vil si at man fordeler nasjonale tall ved hjelp av nøkkelinformasjon.

De nye kildene har altså ikke muliggjort en utstrakt bruk av bottum-up-metoden, som vil si at man lager regionale tall og summerer disse opp til nasjonalt nivå. De har derimot bidratt med bedre nøkler og flere holdepunkter, noe som har positiv innvirkning på kvaliteten på tallene totalt sett. Dette har blant annet ført til at resultatene kan publiseres etter flere dimensjoner enn tidligere.

Om publikasjonen

Tittel

Fylkesfordelt satellittregnskap for turisme 2007. TOURIMPACT rapport nr 3

Ansvarlig

Anne Mari Auno

Serie og -nummer

Rapporter 2011/37

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Nasjonalregnskap, Reiseliv

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8228-7

ISBN (trykt)

978-82-537-8227-0

ISSN

1892-7513

Antall sider

38

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt