Rapporter 2002/09

Fylkesfordelt satellittregnskap for turisme

I denne rapporten legger Statistisk sentralbyrå (SSB) fram hovedresultatene fra regionalfordelt satellittregnskap for turisme. Fylket er valgt som regional enhet og 1997 er valgt som beregningsår. Denne rapporten beskriver de fylkesfordelte tallene, rammeverket, datagrunnlaget og metoden som ligger til grunn for beregningene.

Fordelingen er delt inn i to hoveddeler; fordeling av produksjonen og fordelingen av konsumet. Hovedkildene for fordelingene har vært fylkesfordelt nasjonalregnskap fra SSB, og overnattingsstatistikk og forbruksdata fra TØI.

Prosjektet er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), og Transportøkonomisk institutt (TØI). Formålet med prosjektet har vært å utvikle data og modeller for bedre å kunne analysere regionale effekter av turisme. Resultatene er publisert i tre rapporter og denne rapporten bør også ses i sammenheng med de to øvrige rapportene.

Prosjektstøtte: Prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og administrert av NIBR.

Om publikasjonen

Tittel

Fylkesfordelt satellittregnskap for turisme

Ansvarlige

Ann-Kristin Brændvang, Knut Ø. Sørensen

Serie og -nummer

Rapporter 2002/09

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Nasjonalregnskap, Reiseliv

ISBN (trykt)

82-537-5049-8

ISSN

1892-7513

Antall sider

40

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt