Økonomiske analyser, 6/2004

Er foreløpige nasjonalregnskapstall pålitelige?

Publisert:

Beregningene av foreløpige nasjonalregnskapstall bygger på et ufullstendig kildemateriale og er mer usikre enn endelige tall. Det er imidlertid foreløpige tall som må brukes i den løpende vurderingen av den økonomiske utviklingen og i politikkutformingen. Kan man stole på disse tallene? Foreløpige nasjonalregnskapstall publisert gjennom de siste 30 årene har gjennomgående undervurdert aktivitetsveksten i forhold til endelige tall noe, men de foreløpige versjonene har likevel, med noen få unntak, gitt et rimelig riktig bilde av den makroøkonomiske utviklingen. Det har også vært en tendens til at revisjonene har blitt mindre over tid. For regnskapsårene 1993-2002, finner vi at det første volumvekstanslaget for BNP for Fastlands-Norge i gjennomsnitt bommet med 0,4 prosentpoeng. I de to neste regnskapsversjonene var bommen den samme, men den systematiske tendensen til undervurdering ble nær borte. For årene 1990-1998 var de første norske BNP-anslagene om lag like pålitelige som tilsvarende tall for et utvalg av andre OECD-land.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt