Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2018

Tilbake til artikkelen

Utviklingen i noen makroøkonomiske hovedstørrelser. Reviderte og tidligere publiserte tall for 2018
  2018
  Tidligere Revidert Revisjon i prosent poeng
Bruttonasjonalprodukt (BNP), volum endring i prosent 1,3 1,1 -0,2
Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge, volumendring i prosent 2,2 2,2 0,0
Volumendring i prosent for Bruttoprodukt i basisverdi for noen utvalgte næringsområder      
Petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart. -3,7 -5,0 -1,3
Industri og bergverk. 0,8 1,7 0,9
Annen vareproduksjon 2,1 1,2 -0,9
Tjenester inkl. boligtjenester 2,6 3,5 0,9
Offentlig forvaltning 2,6 0,8 -1,8
       
Innenlands sluttanvendelse. Volumendring i prosent      
Konsum i husholdninger 1,8 1,7 -0,1
Konsum i offentlig forvaltning 1,4 0,5 -0,9
Bruttoinvestering i fast realkapital 2,8 2,2 -0,6
Bruttoinvestering i Fastlands-Norge. 3,0 1,5 -1,5
       
Eksport i alt -0,2 -1,2 -1,0
Import i alt 1,9 1,4 -0,5
       
Vekst i sysselsetting og produktivitet      
Sysselsatte personer 1,6 1,6 0,0
Utførte timeverk 1,8 1,6 -0,2
Bruttoprodukt Fastlands-Norge per utførte timeverk. 0,6 0,7 0,1
       
Prisvekst      
BNP prisdeflator 5,8 6,7 0,9
Prisdeflator for BNP Fastlands-Norge 1,9 2,8 0,9
Prisdeflator for konsum i husholdningene 2,2 2,1 -0,1