Notater 2016/15

Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt

Denne publikasjonen finnes også på engelsk.

Dette notatet presenterer to ulike dekomponeringer av veksten i disponibel realinntekt.

Norge har de siste 45 årene gått fra å være et middels rikt land til å bli et av verdens rikeste land på slutten av 2000-tallet. Dette notatet viser to ulike dekomponeringer som kan bidra til å forstå inntektsutviklingen. Første kapittel innleder med bakgrunn for notatet. Det andre kapitlet gir en kort gjennomgang av veksten i disponibel realinntekt i Norge siden 1970. Det tredje kapitlet viser bidrag til vekst i disponibel realinntekt for Norge dekomponert i bidrag fra produksjonsvekst, bytteforholdsgevinster og endringer i rente- og stønadsbalansen. I det fjerde kapitlet blir akkumulert vekst i disponibel realinntekt siden 1970 dekomponert per innbygger i følgende komponenter: 1) produktivitet i olje- og gassnæringen, 2) produktivitet i andre næringer, 3) overflyttingsgevinster, 4) bytteforholdsgevinster fra olje og gass, 5) bytteforholdsgevinster fra andre varer, 6) rente- og stønadsbalansen og 7) arbeidstimer sett i forhold til befolkningen. Begge dekomponeringene tar utgangspunkt i nasjonalregnskapets definisjoner og begge er tidligere publisert av Statistisk sentralbyrå.

Om publikasjonen

Tittel

Dekomponering av veksten i disponibel realinntekt

Ansvarlige

Thomas von Brasch, Nini Barth

Serie og -nummer

Notater 2016/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9359-7

Antall sider

21

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt