Publikasjon

Notater 2013/02

Beregninger av næringene reparasjon av datamaskiner og husholdningsvarer og annen personlig tjenesteyting i nasjonalregnskapet

Innhold

Dette notatet har til hensikt å vise en detaljert beskrivelse av næringene reparasjon av husholdningsvarer med mer og annen personlig tjenesteyting i nasjonalregnskapet. Herunder gis en oversikt over kilder og metoder, fordeling av beregnede størrelser på produkter, samt utvikling og resultater i næringsområdets hovedstørrelser. Dokumentasjonen er skrevet med utgangspunkt i beregningene for 2009-årgangen.

Dette notatet har til hensikt å vise en detaljert beskrivelse av næringene reparasjon av husholdningsvarer med mer og annen personlig tjenesteyting i nasjonalregnskapet. Herunder gis en oversikt over kilder og metoder, fordeling av beregnede størrelser på produkter, samt utvikling og resultater i næringsområdets hovedstørrelser. Dokumentasjonen er skrevet med utgangspunkt i beregningene for 2009-årgangen.

I innledningen gis det en oversikt over næringene som er inkludert i notatet. I delen med bakgrunnsinformasjon om næringene gis det kortfattet informasjon om sammenhengen mellom næringer og næringskoder før og etter hovedrevisjonen 2011, litt informasjon om bedriftsstrukturen samt litt om utvikling og hovedstørrelser for næringsområdet. I kapitlet med beregninger veiledes leseren igjennom hovedprinsippene for beregningene til det årlige nasjonalregnskapet. Helt til sist gis en kort generell kommentar om verdi- og volumstørrelser og deflatering, og liste over prisindekser spesifikt for næringsområdene omhandelt i dette notatet.

Kontakt