Notater 2012/56

Beregningene av næringene vannforsyning, avløp og renovasjon i nasjonalregnskapet

Dette notatet har til hensikt å vise en detaljert beskrivelse av næringene vannforsyning, avløp og renovasjon i det årlige nasjonalregnskapet. Herunder gis en oversikt over kilder og metoder, fordeling av beregnede størrelser på produkter, samt vise utvikling og resultater i næringsområdets hovedstørrelser. Det er tatt utgangspunkt i beregningene for 2009-årgangen.

I innledningen gis det en oversikt over næringene som er inkludert i notatet. I delen med bakgrunnsinformasjon om næringene gis det kortfattet informasjon om sammenhengen mellom næringer og næringskoder før og etter hovedrevisjonen 2011, litt informasjon om bedriftsstrukturen samt litt om utvikling og hovedstørrelser for næringsområdet. Videre gis en kort innføring i avgrensningen mellom markedsrettet og ikke – markedsrettet produksjon i offentlig forvaltning. I kapitlet med beregninger veiledes leseren igjennom hovedprinsippene for beregningene til det årlige nasjonalregnskapet. Helt til sist gis en kort generell kommentar om verdi- og volumstørrelser og deflatering, og liste over prisindekser spesifikt for næringsområdet vannrensing, avløp og renovasjon.

Om publikasjonen

Tittel

Beregningene av næringene vannforsyning, avløp og renovasjon i nasjonalregnskapet

Ansvarlig

Janne Reiakvam

Serie og -nummer

Notater 2012/56

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8466-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8465-6

Antall sider

23

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt