Notater 2013/27

Beregningene av næringene helsetjenester, omsorgstjenester og sosialtjenester utenom offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet

Dokumentasjonsnotatet har til hensikt å gi en beskrivelse av produktene, kildene og metodene, samt resultatene av hovedrevisjonen 2011, for næringene helsetjenester, omsorgstjenester og andre sosiale tjenester utenom offentlig forvaltning. Det er til sammen fem næringsgrupperinger, hvorav tre er markedsrettede og to er ikke-markedsrettede.

Dette dokumentasjonsnotatet har til hensikt å gi en beskrivelse av produktene, kildene og metodene, samt resultatene av hovedrevisjonen 2011, for næringene helsetjenester, omsorgstjenester og andre sosiale tjenester utenom offentlig forvaltning. Det er til sammen fem næringsgrupperinger, hvorav tre er markedsrettede og to er ikke-markedsrettede. Sistnevnte innebærer blant annet at virksomheten ikke har økonomisk vinning som formål, og at tjenestene ikke selges i et marked til priser som dekker produksjonskostnadene. Beregning av produksjon, produktinnsats, lønnskostnader og investeringer blir beskrevet for hver enkelt næring. I tillegg dokumenteres eventuelle produksjonssubsidier og -skatter, anvendelse av produksjonen, fastprisberegninger og sysselsetting.

Bakgrunnen for hovedrevisjonen, som ble publisert i november 2011, har vært å innarbeide ny næringsstandard og produktklassifikasjon. Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) bygger på den europeiske standarden for næringsgruppering (NACE Rev. 2). SN2007 er først og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk statistikk. Hovedformålet er å gi regler og retningslinjer for næringsklassifisering og entydige definisjoner av statistiske enheter. Den nye produktklassifikasjonen bygger også på NACE Rev. 2. Alle årlige og kvartalsvise tall har blitt beregnet etter de nye standardene, og tallene har blitt revidert tilbake til 1970.

Hovedrevisjonen 2011 innebar at det ble etablert én felles næring for de tidligere næringene 26853 Sosial- og omsorgs¬tjenester og 26854 Pleie- og omsorgs¬tjenester. Den nye næringen heter 26870 Sosial- og omsorgstjenester.

Hovedrevisjonen 2011 var også en anledning til å gå grundig gjennom beregningsmetodene for helse-, omsorgs- og sosialtjenestenæringene utenom offentlig forvaltning. Det innebar at vi har kunnet rette opp i beregningen av produksjonen av private barnehagetjenester og pleie og omsorg til eldre og funksjonshemmede. Vi har også kunnet innarbeide nye data, for eksempel oppholds- og utgiftstall for barnevernstjenester med mer i StatRes.

Om publikasjonen

Tittel

Beregningene av næringene helsetjenester, omsorgstjenester og sosialtjenester utenom offentlig forvaltning i nasjonalregnskapet

Ansvarlig

Kjersti Helene Hernæs

Serie og -nummer

Notater 2013/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8696-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8695-7

Antall sider

21

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt