Publikasjon

Notater 2012/62

Beregningene av næringene faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting i nasjonalregnskapet

Innhold

Dette notatet har til hensikt å skissere beregningsmetodene for de fleste næringene innenfor faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og forretningsmessig tjenesteyting i det årlige nasjonalregnskapet. Beregningene for næringene foretas i Seksjon for nasjonalregnskap i Statistisk sentralbyrå. Det er tatt utgangspunkt i beregningene for 2009-årgangen, men det vil være lite avvik i beregningsopplegget fra år til år etter at den nye næringsstandarden kom i 2007.

I innledningen beskrives det hvilke næringer som er inkludert i notatet. I delen med bakgrunnsinformasjon om næringene, gis det kortfattet informasjon om bedriftsstrukturen i næringene, i tillegg til at det vises noen hovedstørrelser for næringene. I kapitlet med beregninger, veiledes leseren igjennom hovedprinsippene for beregningene til det årlige nasjonalregnskapet.

Kontakt