Notater 2012/42

Beregning av industrinæringene i nasjonalregnskapet

Dette dokumentasjonsnotatet har til hensikt å vise en detaljert beskrivelse av produktene, kildene og metoden, samt resultatene av hovedrevisjonen 2011 for industrinæringene. Videre blir produksjonen, produktinnsatsen, investeringene, prisindeksene samt sysselsetning og lønn for hele industrien detaljert beskrevet.

Bakgrunnen for hovedrevisjonen, som ble publisert i november 2011, har vært å innarbeide ny nærings- og produktklassifisering, hvor vi gikk fra næringsstandarden SN2002 til SN2007. Den internasjonale produktklassifikasjonen (CPA) ble også endret i tråd med SN2007 til CPA2008.

Alle årlige og kvartalvise tall har blitt beregnet etter den nye næringsstandarden og tallene har blitt revidert tilbake til 1970.

Noen vesentlige endringer i den nye næringsstandarden for industri og bergverk er at tjenester tilknyttet bergverksdrift er skilt ut som egen næring, reparasjon og installasjon av industrimaskiner skilt ut som egen næring under industri og forlagsvirksomhet er flyttet fra industri til informasjon og kommunikasjon. Bruttoproduktet i løpende priser ble revidert ned rundt 30 milliarder og dette holdes ganske stabil for hele perioden. I 2007 er forskjellen litt større pga enhetene som er blitt flyttet til tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass.

Årsvekstratene regnet i volum er i praksis uforandret.

Om publikasjonen

Tittel

Beregning av industrinæringene i nasjonalregnskapet

Ansvarlig

Joaquin Rodriguez

Serie og -nummer

Notater 2012/42

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8424-3

ISBN (trykt)

978-82-537-8423-6

Antall sider

45

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt